ПРОТОКОЛ №7 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 31 май 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №7

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 31 май 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

II.От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

V.От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VI.От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.

Отсъстваха общинските съветници Благо Солов и Борис Манев.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет и съобщи за четири извънредни точки, които предлага да бъдат включени в дневния ред, а именно: 34. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково; 35. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.398 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор; 36. Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта; 37. Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта. Предложението се прие – гласували за – 34, против – 0, въздържали се – 0.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Задължаване на общинска администрация в тримесечен срок да изготви и предложи за приемане наредба на Общински съвет – Пазарджик за градската среда на  община Пазарджик.

Докладва г-н Евтим Янев – общински съветник     

 

2.Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

 

3.Започване на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „Пазарджик солар сити” ЕООД, а именно на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

4.Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на ОС, насрочено за 10.06.2022 г..

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

5.Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване” – гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №91, считано от 01.07.2022 г.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

6.Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

Докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС.

 

7.Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по КККР на с. Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

8.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Синитово, Ляхово и Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

.9.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

10.Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

11.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Величково, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис за услуги.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

12.Одобряване проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии от гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

13.Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Шестдесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.501.1541 между кв. 4, 6 и 10 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

14.Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Двадесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.502.1458 между кв. 68, 86 и 85 по плана на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

15.ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

16.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21, с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

17.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36, по КККР на с. Ивайло.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

18.Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.135.272 в местност Корията по КККР на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

19.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48876.42.26, с НТП – За друг вид застрояване, в местност Горен герен по КККР на с. Мокрище.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

20.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 23457.5.724 и 23457.5.725, в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

21.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.573 в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

22.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 000571.1.18 в местност Сакарджа по КККР на с. Априлци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

23.Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път, свързващ ПИ 30572.47.21 в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево с локален път І-8 „София – Пазарджик”.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

24.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

25.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

26.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

27.Даване на име на улица с о.т.1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

28.Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.149.221 до ПИ 46749.153.69 в местност Хаджийски ливади по КККР на с. Мало Конаре.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

29.Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местност Чатърлъка по КК на с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

30.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, местност Сакарджа по КККР на с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

31.Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местности Кел Тепе, Капанищата, Еленка, Палещникова кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

32.Обобщен доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 г. в община Пазарджик.

 

33.Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода 01.01.2022 г. – 30.04.2022 г.

 

34.Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

35.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.398 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

 

36.Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

37.Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

38. Питания.

 

По първа точка: Задължаване на общинска администрация в тримесечен срок да изготви и предложи за приемане  наредба на  Общински съвет – Пазарджик за градската среда на  община Пазарджик, докладва г-н Евтим Янев – общински съветник.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Бойка Маринска и г-н Илия Джамбазов. Изказвания направиха г-н Чавдар Чавдаров и г-н Иван Йорданов. Г-н Йорданов предложи вносителят да оттегли предложението. Г-н Янев не се съгласи. Г-н Найден Шопов предложи срокът за изготвяне на наредба да стане 9 месеца. Прие се от вносителя. Г-н Илия Джамбазов предложи Общинският съвет да избере комисия, която да привлече и външни експерти и да изготви проект на наредба. Не се прие – гласували за – 10, против – 2, въздържали се – 18.

Предложеният проект на решение по първа точка /Решение №108/ не се прие - гласували за – 16, против – 1, въздържали се – 20.

 

По втора точка: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик” АД, за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по втора точка /Решение №109/  се прие с 27 гласа – за, против – 8, въздържали се – 3.

 

По трета точка: Започване на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „Пазарджик солар сити” ЕООД, а именно на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №110/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на ОС, насрочено за 10.06.2022 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №111/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Закриване на социална услуга „Център за временно настаняване” – гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №91, считано от 01.07.2022 г., докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №112/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По шеста точка: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г., докладва: инж. Теменушка Иванова – началник на отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Г-н Янев направи предложение от актуализацията на годишната програма да бъдат изключени концесиите на паркингите при МБАЛ „Здраве” и на ул. „Иван Вазов”. Не се прие – гласували за – 14, против – 3, въздържали се – 16.

Решението по шеста точка /Решение №113/  се прие с 25 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по КККР на с. Црънча. Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи кметът на с. Црънча Ангел Руков.

Решението по седма точка /Решение №114/  се прие с 31 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Синитово, Ляхово и Црънча, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №115/  се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка:  Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №116/ се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти по КККР на с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №117/ се прие с 31 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре и Величково, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис за услуги, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №118/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Одобряване проект на план-схема като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа и изменение към действащите ПУП, обхващащи територии от гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №119/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Шестдесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.501.1541 между кв. 4, 6 и 10 по плана на с. Паталеница. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №120/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четиринадесета точка: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица „Двадесет и осма”, попадаща в обхвата на ПИ 555556.502.1458 между кв. 68, 86 и 85 по плана на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №121/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №122/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21, с НТП – нива, в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №123/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.39.36, по КККР на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №124/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.135.272 в местност Корията по КККР на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №125/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48876.42.26, с НТП – За друг вид застрояване, в местност Горен герен по КККР на с. Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №126/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 23457.5.724 и 23457.5.725, в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №127/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.573 в местност Татар Екин по КККР на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №128/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.17 и 000571.1.18 в местност Сакарджа по КККР на с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №129/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път, свързващ ПИ 30572.47.21 в местност Черни могили по КККР на с. Звъничево с локален път І-8 „София – Пазарджик”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №130/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №131/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №132/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №133/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка Даване на име на улица с о.т.1876а-1901-3354-3355 по действащия план на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №134/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 46749.149.221 до ПИ 46749.153.69 в местност Хаджийски ливади по КККР на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №135/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местност Чатърлъка по КК на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №136/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на ПИ 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, местност Сакарджа по КККР на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №137/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти в местности Кел Тепе, Капанищата, Еленка, Палещникова кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №138/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

 

Тридесет и втора и тридесет и трета точки бяха за сведение.

 

По тридесет и четвърта точка: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №139/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По тридесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.398 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №140/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и шеста точка: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №141/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и седма точка: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. Въпрос зададе г-жа Лиляна Мърхова. Г-жа Мърхова предложи за представител на Общината да бъде избрана г-ца Йордана Темнилова.

Решението с предложението на г-жа Мърхова по тридесет и седма точка /Решение №142/  се прие с 21 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

По тридесет и осма точка питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 10:48:07