Р Е Ш Е Н И Е №141 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

141

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта.

 

 Мотиви: Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти, като за изработване на същите министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва и по един представител на всяка община.

   С писмо с наш вх. №04-05-7/29.04.2022 г. Министерство на здравеопазването иска от Общинския съвет да бъде определен такъв представител.

Кметът на Общината е предложил г-н Александър Шопов,  което предложение е обосновано.

С оглед горното, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Определя за представител на Община Пазарджик в комисията за изработване на областна здравна карта общинския съветник г-н Александър Шопов – председател на Постоянна комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности” в Общински съвет – Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 13:29:53