Р Е Ш Е Н И Е №138 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка - в местности Кел Тепе; Капанищата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

138

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.59.10; 65468.59.11; 65468.59.12; 65468.59.13; 65468.59.14; 65468.59.15;  65468.59.20; 65468.60.2; 65468.60.4; 65468.60.5; 65468.60.6; 65468.60.7; 65468.60.8; 65468.60.9; 65468.60.10; 65468.60.11; 65468.60.12; 65468.60.13; 65468.60.14; 65468.60.15; 65468.60.16; 65468.60.17, 65468.60.19; 65468.60.20; 65468.60.21; 65468.60.22; 65468.60.28; 65468.60.29; 65468.60.30; 65468.61.1; 65468.61.2; 65468.61.3; 65468.61.7; 65468.61.8; 65468.61.9; 65468.61.12; 65468.61.13; 65468.61.14; 65468.61.15; 65468.61.16; 65468.61.17; 65468.61.19; 65468.61.20; 65468.61.21; 65468.61.22; 65468.61.23; 65468.103.1; 65468.103.2; 65468.103.3; 65468.103.4; 65468.103.5; 65468.104.2; 65468.104.3; 65468.104.4; 65468.104.5; 65468.104.6; 65468.104.7; 65468.104.8; 65468.104.9; 65468.104.10; 65468.104.11; 65468.104.12; 65468.104.13; 65468.104.14; 65468.104.15; 65468.104.16; 65468.104.17; 65468.104.18; 65468.104.19; 65468.104.20; 65468.104.21; 65468.116.26; 65468.117.3; 65468.117.4; 65468.117.5; 65468.117.6; 65468.117.7; 65468.117.8; 65468.117.9; 65468.117.10; 65468.118.1; 65468.118.3;  65468.118.4; 65468.118.5; 65468.118.6; 65468.118.7; 65468.118.8; 65468.118.9; 65468.118.10; 65468.118.11; 65468.118.12; 65468.118.13; 65468.118.14; 65468.118.15; 65468.118.16; 65468.119.2; 65468.119.5; 65468.120.2 и  65468.120.4 за които има проектни УПИ в местности Кел Тепе; Капанищата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал .1 от ЗОЗЗ, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП – Парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.59.10; 65468.59.11; 65468.59.12; 65468.59.13; 65468.59.14; 65468.59.15;  65468.59.20; 65468.60.2; 65468.60.4; 65468.60.5; 65468.60.6; 65468.60.7; 65468.60.8; 65468.60.9; 65468.60.10; 65468.60.11; 65468.60.12; 65468.60.13; 65468.60.14; 65468.60.15; 65468.60.16; 65468.60.17, 65468.60.19; 65468.60.20; 65468.60.21; 65468.60.22; 65468.60.28; 65468.60.29; 65468.60.30; 65468.61.1; 65468.61.2; 65468.61.3; 65468.61.7; 65468.61.8; 65468.61.9; 65468.61.12; 65468.61.13; 65468.61.14; 65468.61.15; 65468.61.16; 65468.61.17; 65468.61.19; 65468.61.20; 65468.61.21; 65468.61.22; 65468.61.23; 65468.103.1; 65468.103.2; 65468.103.3; 65468.103.4; 65468.103.5; 65468.104.2; 65468.104.3; 65468.104.4; 65468.104.5; 65468.104.6; 65468.104.7; 65468.104.8; 65468.104.9; 65468.104.10; 65468.104.11; 65468.104.12; 65468.104.13; 65468.104.14; 65468.104.15; 65468.104.16; 65468.104.17; 65468.104.18; 65468.104.19; 65468.104.20; 65468.104.21; 65468.116.26; 65468.117.3; 65468.117.4; 65468.117.5; 65468.117.6; 65468.117.7; 65468.117.8; 65468.117.9; 65468.117.10; 65468.118.1; 65468.118.3;  65468.118.4; 65468.118.5; 65468.118.6; 65468.118.7; 65468.118.8; 65468.118.9; 65468.118.10; 65468.118.11; 65468.118.12; 65468.118.13; 65468.118.14; 65468.118.15; 65468.118.16; 65468.119.2; 65468.119.5;  65468.120.2 и  65468.120.4 за които има проектни УПИ в местности Кел Тепе; Капанищата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.

 

Транспортният достъп се предвижда да започне от ПИ 65468.115.13 /НТП – за местен път/, общинска, публична собственост и продължавайки на североизток, пресича Язовир /ПИ 65468.115.15/ и след около 350 м се разклонява в югоизточна и северозападна посока, преминавайки изцяло през имоти, общинска, публична и частна собственост на възложителя, описани в регистъра на засегнатите имоти, до достигане на имотите, предвидени за обслужване.

Пресичането на язовира и напоителните канали ще се осъществява чрез премостване.

Дължината на трасето за пътен достъп е около 5 613м. Засегнатата площ е около 48,554 дка  (48 554 кв.м) – общинска, публична и частна собственост на възложителя, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти, указани в представения проект на ПУП –  Парцеларен план.

След приключване на процедурата по промяна предназначението на части от горе описаните имоти в път с трайна настилка, тези части от тях да се впишат като „общински път” – Общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 13:22:28