Р Е Ш Е Н И Е №133 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот - землище Огняново

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К 

 

Р Е Ш Е Н И Е

133

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №18-00-745/12.05.2022 г. от Румен Димитров,  управител на „Сoлар Пазарджик” ЕOOД и Йорданка Димитрова и на основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик.

 

II. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване трасе на електропровод, започващ от съществуващо електромерно табло НН на ТП/БКТП, ТП Муховски, изход ВС Огняново, разположен в ПИ 53335.506.6 /НТП – За съоръжение на електропровод/, местност Герена по КККР на землище Драгор, при т. 1, тръгва на север и след 2 м, при т.2 чупи на запад и продължава 37 м в границите на същия имот, след което при т. 3 чупи на югозапад и пресича отводнителен канал /ПИ 53335.505.46/, с дължина 10 м, като в тази си част с обща дължина 49 м трасето е предмет на ПУП-ПП.

Следващият участък е определен на Комисия по чл. 71 от ЗУТ и при т. 4 се насочва на юг и продължава през т. 5 пресичайки ПИ 53335.505.83 /НТП –  Местен път/, след което при т. 6 навлиза в границите на ПИ 53335.505.81 /НТП – Местен път/ и продължава в същата посока 32 м, като при точка 7 сменя посоката на югозапад и след 91 м, чрез точка 8 и 9 навлиза в ПИ 53335.505.886 /НТП – За второстепенна улица/ при т. 10 и върви успоредно на нея в югозападна посока 128 м, пресича и улица с о.т.о.т. 20-19-21 /ул. „Александър Стамболийски“/, ПИ  53335.505.886, чрез точка 11. Общата дължина на този участък е 277 м.

Следващият участък на трасето е предмет на ПУП-ПП и от землищната граница на селото пресича имот земеделска територия /ПИ 53335.601.26 с НТП –  За база за селскост. и горскост. продукция и продължава 2 м в югозападна посока, навлизайки в ПИ 53335.601.20 /НТП –  За база за селскост. и горскост. продукция/, собственост на възложителя като при т.12 чупи на югоизток през точка 13 и след 4 м при точка 14 завива на североизток, пресича ПИ 53335.601.20  и се установява отново в границите на ПИ 53335.601.26, през точки 15 и 16 и след 12 м, навлизайки  в ПИ 53335.601.24 /НТП –  За база за селскост. и горскост. продукция/, собственост на възложителя, при т.16 трасето чупи на югоизток и продължава 23 м , след което при т.17, завива на юг и след 1 м при т.18 отново се насочва на югоизток и продължава 11 м до достигане на т.19 от където чупи на юг и след 0,6м достига до т. 20, границата на имота, предвиден за захранване ПИ 53335.601.25, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик. Общата дължина на този участък е 54 м.

  Дължината на електропровода е около 103 м. Засегната площ от около 206 кв.м, Общинска публична собственост, държавна частна и публична собственост,съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на електропровод през ПИ 53335.505.46  – общинска, публична собственост,  свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.25, местност Герена по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Забележка: Проектът да се съгласува с „Министерството на транспорта” и Областна дирекция „Земеделие”.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 13:05:17