Р Е Ш Е Н И Е №132 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот - местност Герена по КККР на землище Огняново

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

132

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №18-00-744/12.05.2022 г. от Румен Димитров,  управител на „Сoлар Пазарджик” ЕOOД  и Йорданка Димитрова и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик.

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за прокарване трасе на електропровод, започващ от съществуващо електромерно табло НН на ТП Муховски, Изход ВС Огняново, разположен в ПИ 53335.506.6 /НТП – За съоръжение на електропровод/, местност Герена по КККР на землище Огняново, тръгва на север и след около 2 м, чупи на запад и продължава около 37 м в границите на същия имот, след което при т. чупи на югозапад и пресича отводнителен канал /ПИ 53335.505.46/, с дължина около 10 м, като в тази си част с обща дължина около 49 м трасето е предмет на ПУП-ПП.

Следващият участък се насочва на юг и продължава, пресичайки ПИ 53335.505.83 /НТП – Местен път/, след което навлиза в границите на ПИ 53335.505.81 /НТП – Местен път/ и продължава в същата посока около 32 м и сменя посоката на югозапад и след около 91 м, навлиза в ПИ 53335.505.886 /НТП – За второстепенна улица/ и върви успоредно на нея в югозападна посока около 128 м, пресича и улица с о.т.о.т. 20-19-21 /ул. „Александър Стамболийски“/, ПИ  53335.505.886. Общата дължина на този участък е 277 м.

Следващият участък на трасето е предмет на ПУП-ПП и започва от землищната граница на селото, пресича имот, земеделска територия /ПИ 53335.601.26 с НТП – За база за селскостопанска и горскостопанска продукция и продължава около 2 м в югозападна посока, навлизайки в ПИ 53335.601.20 /НТП – За база за селскостопанска и горскостопанска продукция/, собственост на възложителя, след което чупи на югоизток и след около 4 м завива на североизток, пресича ПИ 53335.601.20 и се установява отново в границите на ПИ 53335.601.26 и след около 11 м стига до границата на  имота, предвиден за захранване – ПИ 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, община Пазарджик. Общата дължина на този участък е 17 м.

Дължината на електропровода е около 66 м. Засегната площ от около 132 кв.м, Общинска публична собственост, държавна частна и публична собственост и частна собственост на инвеститора, съгласно изчертаното в червено трасе и регистър на засегнатите имоти.

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти сервитутът на електропровода е намален на 1 м от двете му страни със съгласието на носителя на сервитутни права.

 

ІV. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на електропровод през ПИ 53335.505.46 – общинска, публична собственост, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот с идентификатор 53335.601.24, местност Герена по КККР на землище Огняново, Община Пазарджик.

 

V. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Забележка: Проектът да се съгласува с „Министерството на транспорта” и Областна дирекция „Земеделие”.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

26

26

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

Поименно гласуване

вторник 07 юни 2022 - 13:01:25