Р Е Ш Е Н И Е №129 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00571.1.17 и ПИ 00571.1.18 в местност Сакарджа, по КККР на землище с. Априлци.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

129

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00571.1.17 и ПИ 00571.1.18 в местност Сакарджа, по КККР на землище с. Априлци.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал.3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 00571.1.17 и ПИ 00571.1.18 в местност  Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 00571.1.17 и ПИ 00571.1.18 в местност  Сакарджа  по КККР на землище с. Априлци, с оглед за ПИ 00571.1.17 и част от ПИ 00571.1.18, да се обособи УПИ VI-1,21, За производство на ел. енергия от ВЕИ /фото-волтаични панели/ и да се предвиди свободно стоящо застрояване, при показатели за Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

28

0

2

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:44:33