Р Е Ш Е Н И Е №123 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21, в местност „Черни могили” по КККР на землище с. Звъничево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

123

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ  за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21, в местност „Черни могили” по КККР на землище с. Звъничево.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21 в местност „Черни могили” по КККР на землище с. Звъничево.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 30572.47.21 в местност „Черни могили” по КККР на землище с. Звъничево, с оглед за имота да се обособи УПИ IIІ-21 с отреждане „Крайпътен обект“, като регулационната линия по границата с ПИ 30572.47.65 (селскостопански път), се разполага навътре в имота за бъдещо изграждане на обслужващо локално платно.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Смесена многофункционална устройствена зона (Смф), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:29:10