Р Е Ш Е Н И Е №122 ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

122

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

  

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И :

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за УПИ III-667, Търговия и услуги, УПИ IV-678, Търговия и услуги, УПИ V-679, Търговия и услуги в кв. 70 по действащия план на гр. Пазарджик и части от поземлени имоти с идентификатори 55155.505.1272 и 55155.505.9514 по КККР на гр. Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

29

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:21:06