Р Е Ш Е Н И Е №120 ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица с о.т.о.т. 278б-3а-3в-3 /ул. "Шестдесет и осма"/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.501.1541, между кв. 4 и 10 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

120

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица с о.т.о.т. 278б-3а-3в-3 /ул. "Шестдесет и осма"/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.501.1541, между кв. 4 и 10 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. №18-00-646/27.04.2022 г. от „Електроразпределение Юг” АД – КЕЦ Белово и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 2 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от улица с о.т.о.т. 278б-3а-3в-3 /ул. "Шестдесет и осма"/, попадаща в обхвата на ПИ 55556.501.1541, м/у кв. 4 и 10 по плана на с. Паталеница, общ. Пазарджик.

С ПР за част от имот за улица /ПИ 55556.501.1541/ се обособява нов УПИ I-За трафопост, успоредно по южната страна на съществуващата улична регулация на ул.с о.т.о.т. 278б-3а-3в-3 за новопроектиран кв. 4а, а с ПЗ се предвижда запазване на съществуващата в новообособения УПИ сграда за трафопост, като се проектира и ново ниско етажно свободно стоящо застрояване  с височина до 10 м, при показатели за устройствената зона „Жм“ - П заст. 60%, П озел. 40% и Кинт. 1.2, съгласно означенията и корекциите в кафяво на приложеното планово задание и скица-проект.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІII. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Пооименно гласуване

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:10:11