Р Е Ш Е Н И Е №119 ОТНОСНО: Одобряване проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

119

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Одобряване проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 29.10.2009 г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007 г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005 г., взето с Протокол № 8; Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20; Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 45 от 28.02.2013 г., взето с Протокол № 3; Заповед № 232 от 15.05.1981 г. и Заповед № 67 от 30.03.1983 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1, чл. 64, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 т. 8 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 29.10.2009 г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007 г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005 г., взето с Протокол № 8; Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с Протокол № 20; Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с Протокол № 13; Решение № 45 от 28.02.2013 г., взето с Протокол № 3; Заповед № 232 от 15.05.1981 г. и Заповед № 67 от 30.03.1983 г.

Предвижда се електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ да бъде прокарана в районите, обхващаща територията между:

  • ул. „Цар Освободител”; ул. „Кочо Честименски”; ул. „Рила”; ул. „Ясен”; ул. „Мария Шутич”; ул. „Пловдивска”, ул. „Генерал Гурко”; ул. „Екзарх Йосиф” и ул. „Константин Величков” по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Александър Стамболийски”; ул. „Акад. Стоян Аргиров”; ул. „Константин Величков” и ул. „Проф. Иван Батаклиев”, по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Константин Величков”; ул. „Екзарх Йосиф”; бул. „България”; ул. „Любен Боянов” и бул. „Христо Ботев”, по плана на гр. Пазарджик.
  • ул. „Пловдивска”; ул. „Димчо Дебелянов”; бул. „Стефан Стамболов”, бул. „България”, по плана на гр. Пазарджик.

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:06:26