Р Е Ш Е Н И Е №118 ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Величково, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис за услуги.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

118

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Величково, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и офис за услуги.

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното и социално обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2 от Наредба за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем следните части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

  1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 32,85 кв. м. /тридесет и две цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,80 кв. м., ¼ ид.ч. от чакалня с площ 21.40 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба с идентификатор 46749.503.1648.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-277/27.10.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Мало Конаре, ул. „Седма”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 46749.503.1648, 46749.503.1671 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 46749.503.1648, застроена площ 285 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост №19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 60.00 лв. /шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36,00 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 22,00 кв. м., 1/3 ид.ч. от коридор с площ 21.00 кв.м., 1/3 ид. ч. от стълбище с площ 12,00 кв. м и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 9,00 кв. м., находящи се на първия етаж на триетажна масивна административна сграда с идентификатор 10505.502.392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-200/29.05.2020 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: с. Величково, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10505.502.392, застроена площ 274 кв.м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: 5, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., с предназначение – офис за услуги, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65.00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за общинската собственост.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Поименно гласуване

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 12:03:41