Р Е Ш Е Н И Е №114 ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

114

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична  общинска собственост за частна общинска собственост.

 

 Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, тъй като с дългогодишното използване имота за дейност, различна от публичния му характер, е отпаднало предназначението му по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

 Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост  и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И :

 

  1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 78570.501.401 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-205/29.05.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 16.02.2021 г., Адрес на поземления имот: с. Црънча, п.к. 4419, ул. «Четиридесет и осма» № 2, площ на имота: 658 кв.м (шестстотин петдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 401, квартал: 37, парцел: I, съседи: 78570.501.402., 78570.501.784, 78570.501.786, ведно с построената в него сграда с идентификатор 78570.501.401.1 застроена площ: 316 кв.м. (триста и шестнадесет квадратни метра), брой надземни етажи: 3, предназначение: друг вид обществена сграда, актуван с акт за публична общинска собственост № 1456/25.01.2021 год., вписан в дв. вх. рег. под № 640/05.02.2021 год., том 2, акт № 157 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида собственост на имота.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

31

6

0

 

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа 

вторник 07 юни 2022 - 11:38:13