Р Е Ш Е Н И Е №111 ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, ул. „Болнична” №15, с представител д-р Красимир Манолов Тем

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

111

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, ул. „Болнична” №15, с представител д-р Красимир Манолов Темнилов.

                        

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226 от Търговския закон, чл. 16 от Закона за публичните предприятия и чл. 30, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Упълномощава г-н Златко Димитров Митрев да изрази положително становище и да гласува „за” приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.06.2022 г. от 11.00 часа и резервна дата 27.06.2022 г. от 11:00 часа в административната сграда на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, ЕИК 130072241, (Управление),                     ул. „Болнична” №15, при следния дневен ред:

І. По т. 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.  

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

ІІ. По т. 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. заверен от регистриран одитор.    

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

ІІІ. По т. 3: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

ІV. По т. 4: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистриран одитор.

  1. По т. 5: Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната през 2021 г. нетна печалба на дружеството в размер на 414 665,90 лева да бъде разпределена, както следва: 10 % или 41 466,59 лева да бъдат заделени за фонд резервен, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава и чл. 246, ал. 2 от ТЗ, а 90% или 373 199,31 лева за покриване на загуби от минали години, които са в размер на 1 405 751,50 лева.

VІ. По т. 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

VІІ. По т. 7: Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Изпълнителния директор регистриран одитор за 2022 г. г-жа Лилия Кръстанова Николова, с регистрационен номер №0760/2013 г., в регистър на ИДЕС, упражняваща дейността си в „НИКОЛОВА КОНСУЛТ 2013“ ЕООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

VІІІ. По т. 8: Промяна в капитала на дружеството.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

 ІХ. По т. 9: Промяна в Устава на дружеството.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Х. По т. 10: Одобрява „Бизнес програма за дейността на „МБАЛ – Пазарджик“ АД за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.“ и планираните показатели в нея в съответствие с изискванията на чл. 57-чл. 60 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/ и на основание чл. 57, ал. 6 от ППЗПП.

Проект за Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за дейността на „МБАЛ – Пазарджик“ АД за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.“ и планираните показатели в нея.“

          

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

31

0

1

 

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:25:05