Р Е Ш Е Н И Е №110 ОТНОСНО: Започване на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед последващото

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

110

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Започване на процедура по внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед последващото им апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на имотите.

                  

 Мотиви: За да може новоучреденото дружество „Пазарджик Солар сити” ЕООД с едноличен собственик Община Пазарджик да реализира дейността си и да изгради и експлоатира фотоволтаичен парк за производство на електроенергия от ВЕИ са необходими недвижими имоти, в които да бъде разположен. Предложението е за започване на процедура по апортиране в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, на 4 броя недвижими имоти, находящи се в гр. Пазарджик с оглед увеличаване размера на първоначално внесения капитал в дружеството със стойността на имотите, чрез внасяне на непарична вноска по реда на чл. 72 и следв. от ТЗ. За целта следва да се подаде искане от кмета на Община Пазарджик или упълномощен от него адвокат до Търговския регистър за назначаването на три вещи лица, които да оценят недвижимите имоти, с цел да се установи тяхната стойност, с която ще се увеличи капитала на дружеството.

Предвижданията са, чрез изградените ФЕЦ да бъдат задоволявани преимуществено нуждите от електроенергия на Община Пазарджик и собствените й обекти – детски градини, училища, спортни зали, улично осветление, административни обекти, кметства и т.н., а свободните количества електроенергия да се реализират на пазара на електроенергия.

Инвестиционният замисъл съответства на обществения интерес и е в полза за местната общност.

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 113 и чл. 147 от Търговския закон и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на Кмета на Община Пазарджик да подаде искане за назначаване на три вещи лица за оценка на следните недвижими имоти с цел последващото им апортиране в капитала на „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, гр. Пазарджик и увеличаване на капитала със стойността на имотите:

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.762 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 27.01.2022 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Заводска», с площ на поземления имот 59517 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 55155.508.461, номер по предходен план: 65, при съседи на поземления имот: 55155.508.459, 55155.508.462, 55155.508.458, 55155.508.761;

Акт за частна общинска собственост № 6079/14.09.2021 г., вписан в СВ при ПРС под Акт № 66, том 27, вх. рег. № 7667/21.09.2021 г., дв. вх. № 7652.

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 07.10.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Венец» № 7, с площ на поземления имот 42567 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 55155.508.462, 55155.508.675, 55155.508.676, 55155.508.677, 55155.508.465, 55155.508.467, 55155.508.466, 55155.508.463;

Акт за частна общинска собственост № 6080/14.09.2021 г., вписан в СВ при ПРС под Акт № 192, том 27, вх. рег. № 7854/27.09.2021 г., дв. вх. № 7841.

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 27.01.2022 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Венец» № 7, с площ на поземления имот 70165 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 55155.508.470, 66559.1.37, 66559.1.38, 55155.508.472, 66559.100.1, 55155.508.473, 55155.508.479, 55155.508.511, 55155.508.671, 55155.508.459, 55155.508.672.

Акт за частна общинска собственост № 6083/14.09.2021 г., вписан в СВ при ПРС под Акт № 65, том 27, вх. рег. № 7666/21.09.2021 г., дв. вх. № 7651.

 

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.508.474 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 28.10.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. «Синитевска», с площ на поземления имот 13240 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план няма, при съседи на поземления имот: 55155.508.472, 66559.1.3., 66559.1.38, 66559.1.45, 66559.1.44, 66559.6.142, 66559.1.40, 66559.1.39, 55155.508.479, 55155.508.473.

Акт за частна общинска собственост № 6082/14.09.2021 г., вписан в СВ при ПРС под Акт № 110, том 30, вх. рег. № 8586/19.10.2021 г., дв. вх. № 8569.

 

Упълномощава Кмета на Общината да представлява Община Пазарджик пред органите на Търговския регистър, както и с право да преупълномощава адвокат за извършване на съответните правни действия.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

35

0

0

 

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:22:03