Р Е Ш Е Н И Е №108 ОТНОСНО: Задължаване на общинска администрация в девет месечен срок да изготви и предложи за приемане НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

108

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

 

ОТНОСНО: Задължаване на общинска администрация в девет месечен срок да изготви и предложи за приемане НАРЕДБА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Евтим Янев и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.13а  от ЗУТ и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Не приема направеното предложение, а именно – да задължи общинска администрация – Пазарджик в деветмесечен срок  да изготви НАРЕДБА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,  която урежда обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез въвеждане на специфични изисквания към тях.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

16

1

20

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала на документа

вторник 07 юни 2022 - 11:01:33