П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 24 март 2022 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

П Р О Т О К О Л  №3

 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 24 март 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Илия Джамбазов, Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваше общинският съветник Лилия Георгиева.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Г-н Чавдар Чавдаров предложи да отпадне от дневния ред точка 9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, тъй като срещу предишно решение, касаещо имотите, има прокурорски протест. Не се прие – гласували за – 9, против – 13, въздържали се – 10.

Г-жа Бойка Маринска и г-н Благо Солов зададоха процедурни въпроси относно точка питания. Беше отговорено от г-н Тодор Попов.

Председателят съобщи за постъпили две предложения за включване в дневния ред: като точка 42. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.56.21; 65468.56.22; 65468.57.6; 65468.57.7; 65468.57.8; 65468.57.9;  65468.57.10; 65468.57.11; 65468.57.12; 65468.57.13; 65468.57.26 и 65468.57.31, за които има проектни УПИ в м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик; като точка 43. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти, за които има проектни УПИ в м. Кел Тепе; Капаницата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Прие се да бъдат включени в дневния ред като извънредни точки – гласували за – 34, против – 0, въздържали се – 2.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Златко Митрев – общински съветник

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Фондация „Съпричастие – Пазарджик” върху част от недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва г-н Стефан Понев – Управител на БМ СПЖФНСИ

3. Приемане на план за интегрирано развитие на Община Пазарджик за периода 2021-2027 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Учредяване на търговско дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Оправомощаване на Кмета на община Пазарджик да извърши смяна на обслужващата банка на община Пазарджик, съгласно указанията, посочени в ДДС №07/31.12.2021 г. на Министерство на финансите.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
6. Отмяна на решения на Общински съвет – Пазарджик и прекратяване процедурите за приватизация на обособени части, находящи се в сграда с идентификатор 55155.501.669.1 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Актуализиране на годишното концесионно възнаграждение за 2022 г. по Договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2021 г.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС; съдокладчик инж. Илияна Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Синитово, Црънча и Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Българско национално радио на част от имот – публична общинска собственост, представляващ стая №901, находяща се на 9-ти етаж в 15 етажна масивна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 00571.13.15 по КККР на с. Априлци и на поземлени имоти по КККР на с. Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.22.133 и промяна начина на трайно ползване.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Удължаване срока на концесионен договор №68 от 27.01.2012 г. до приключване на процедурата за определяне на нов концесионер и влизане в сила на концесионен договор със спечелилия участник.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Ново обсъждане на Решение №26/24.02.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик в обхват кв. 405, кв. 405а и част от кв. 405в и кв. 406а.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.52.72, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.27.171 и 55155.27.172, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.21.15 в местност Малък Якуб по КККР на землището на Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 48444.18.114 и 48444.18.138 в местност Чамур тарла по КККР на землището на село Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.15, в местността Далъка по КККР на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.65 в местността Далъка по КККР на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІV-249, УПИ ХІІІ-249 и УПИ V-249 в кв. 25 по плана на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.509.241 в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имоти с идентификатори 66559.2.9 и 66559.2.10 в местност Маждрата в землището на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.35.48 в местност Азмака в землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.4 в местността Кипира по КККР на с. Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

30. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.69 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

31. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Горна Ада в землището на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

32. ПУП-ПР за УПИ V-631 и УПИ ІV-631 и поземлен имот с идентификатор 53335.501.383, който участва в УПИ І-Зеленина в кв. 38 по плана на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

33. Разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ ІV-341 в кв. 39 по плана на с. Величково и поземлен имот с идентификатор 10505.502.824 по КККР на с. Величково.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

34. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

35. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

36. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

37. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

38. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

39. Даване име на улица с о.т. 14-21 по действащия план на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

40. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2021 г.

41. Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 г. и План-програма за 2022 г.

42. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.56.21; 65468.56.22; 65468.57.6; 65468.57.7; 65468.57.8; 65468.57.9; 65468.57.10; 65468.57.11; 65468.57.12; 65468.57.13; 65468.57.26 и 65468.57.31, за които има проектни УПИ в м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

43. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти, за които има проектни УПИ в м. Кел Тепе; Капаницата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 65468.104.1; ПИ 65468.120.1 и двата с НТП – пасище /общинска, публична собственост/ в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до горе описаните имоти собственост на възложителя в с. Сбор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване /премостване/ през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

44. Питания.

 

Преди да се пристъпи към първа точка, клетва положи новоизбраният кмет на с. Величково г-жа Мария Загарьова.

 

По първа точка: Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, докладва г-н Златко Митрев – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Отношение взе г-н Тодор Попов. Въпроси зададоха г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Гинче Караминова и г-н Благо Солов. Г-н Солов предложи в чл. 48а думите „служебен имейл” да се заменят с „личен имейл”. Прие се от вносителя.

Решението по първа точка /Решение №41/ се прие с 36 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.

 

По втора точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Фондация „Съпричастие – Пазарджик” върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, докладва г-н Стефан Понев – Управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №42/  се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Приемане на план за интегрирано развитие на Община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Пояснение по предложението даде г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Изказване направи г-н Евтим Янев. Г-н Евгени Абаджиев предложи в плана да се включи и изграждане на фотоволтаичен парк и батерии за съхраняване на енергия. Г-н Попов се присъедини към предложението, като добави, че в плана трябва да се включи и възможност за използване на геотермална енергия и водород. Двете предложения бяха подложени анблок на гласуване. Приеха се с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Решението по трета точка /Решение №43/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Учредяване на търговско дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Г-н Тодор Попов представи цялостната визия за проекта. Въпроси зададоха г-жа Лиляна Мърхова и г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Тодор Тодоров. Пристъпи се към избор на комисия, която да организира и проведе конкурс за избор на управител на дружеството. Предложени бяха следните съветници: Румен Димитров – за председател, Лиляна Мърхова – за секретар, Тодор Тодоров, Арлин Антонов и Малина Златева – за членове. Съставът на комисията беше гласуван анблок – за – 38, против – 0, въздържали се – 0.

Решението по четвърта точка /Решение №44/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Оправомощаване на Кмета на община Пазарджик да извърши смяна на обслужващата банка на община Пазарджик, съгласно указанията, посочени в ДДС №07/31.12.2021 г. на Министерство на финансите, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Пояснение направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по пета точка /Решение №45/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Отмяна на решения на Общински съвет – Пазарджик и прекратяване процедурите за приватизация на обособени части, находящи се в сграда с идентификатор 55155.501.669.1 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №1, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Пояснение направи г-н Тодор Попов.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по шеста точка /Решение №46/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Актуализиране на годишното концесионно възнаграждение за 2022 г. по Договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Пояснение направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.

Решението по седма точка /Решение №47/  се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2021 г., докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №48/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Пояснение по темата направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №49/ се прие с 33 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Мало Конаре, Синитово, Црънча и Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по десета точка /Решение №50/ се прие с 29 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Атанас Шопов. Г-н Благо Солов предложи точката да бъде отложена за следваща сесия. Не се прие – гласували за – 12, против – 5, въздържали се – 16.

Решението по единадесета точка /Решение №51/ се прие с 25 гласа – за, против – 8, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Българско национално радио на част от имот – публична общинска собственост, представляващ стая №901, находяща се на 9-ти етаж в 15 етажна масивна сграда с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №2, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №52/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 00571.13.15 по КККР на с. Априлци и на поземлени имоти по КККР на с. Сбор, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №53/ се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 55155.22.133 и промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №54/ се прие с 28 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Удължаване срока на концесионен договор №68 от 27.01.2012 г. до приключване на процедурата за определяне на нов концесионер и влизане в сила на концесионен договор със спечелилия участник, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Г-н Янев предложи да не бъде удължаван срокът на концесията и паркингът да бъде отдаден под наем. Не се прие – гласували за – 10, против – 1, въздържали се – 20.

Решението по петнадесета точка /Решение №55/ се прие с 22 гласа – за, против – 7, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка:  Ново обсъждане на Решение №26/24.02.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. Г-н Танков съобщи, че са взети предвид съображенията на областния управител за връщане на решението и се предлага повторното му приемане с направените промени. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №56/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик в обхват кв. 405, кв. 405а и част от кв. 405в и кв. 406а, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по седемнадесета точка /Решение №57/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Мараша в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №58/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.52.72, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №59/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.27.171 и 55155.27.172, местност Татар Мезар по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №60/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 55155.21.15 в местност Малък Якуб по КККР на землището на Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №61/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 48444.18.114 и 48444.18.138 в местност Чамур тарла  по КККР на землището на село Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №62/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.15, в местността Далъка по КККР на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №63/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65437.55.65 в местността Далъка по КККР на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №64/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХІV-249, УПИ ХІІІ-249 и УПИ V-249 в кв. 25 по плана на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №65/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.509.241 в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №66/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имоти с идентификатори 66559.2.9 и 66559.2.10 в местност Маждрата в землището на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №67/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.35.48 в местност Азмака  в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №68/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10505.45.4 в местността Кипира по КККР на с. Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №69/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.5.69 в местност Татар Екин в землището на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №70/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местността Горна Ада в землището на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №71/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и втора точка: ПУП-ПР за УПИ V-631 и УПИ ІV-631 и поземлен имот с идентификатор 53335.501.383, който участва в УПИ І-Зеленина в кв. 38 по плана на с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №72/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и трета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ ІV-341 в кв. 39 по плана на с. Величково и поземлен имот с идентификатор 10505.502.824 по КККР на с. Величково, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №73/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 55155.22.2 в местност Сазлъка по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №74/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №75/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.104.16, местност Еленка, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и шеста точка /Решение №76/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на поземлен имот с идентификатор 65468.118.1, местност Палешникова кория, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в УПИ ІІІ-115.27, за производство на ел. енергия от ВЕИ в местност Сакарджа, землище с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и седма точка /Решение №77/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ УПИ ХІ-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница, местност Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и осма точка /Решение №78/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и девета точка: Даване име на улица с о.т. 14-21 по действащия план на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и девета точка /Решение №79/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

Четиридесета и четиридесет и първа точки бяха за сведение.

 

По четиридесет и втора точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.56.21; 65468.56.22; 65468.57.6; 65468.57.7; 65468.57.8; 65468.57.9;  65468.57.10; 65468.57.11; 65468.57.12; 65468.57.13; 65468.57.26 и 65468.57.31, за които има проектни УПИ в м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. Чатърлъка, по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и втора точка /Решение №80/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиридесет и трета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до поземлени имоти, за които има проектни УПИ в м. Кел Тепе; Капаницата; Еленка; Палешникова Кория и Лазаров Келник по КК на с. Сбор, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от поземлени имоти, собственост на Община Пазарджик с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 65468.104.1; ПИ 65468.120.1 и двата с НТП – пасище /общинска, публична собственост/ в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до горе описаните имоти собственост на възложителя в с. Сбор, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване /премостване/ през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиридесет и трета точка /Решение №81/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

         По четиридесет и четвърта точка питания към кмета на общината отправиха г-жа Бойка Маринска, г-н Благо Солов, г-жа Лиляна Мърхова, г-жа Велина Петкова, г-н Димитър Петков.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

четвъртък 31 март 2022 - 15:16:28