П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 24 февруари 2022 г.

П Р О Т О К О Л  №2

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 24 февруари 2022 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

  1. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
  2. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.

VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

ІХ. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Отсъстваха общинските съветници: Лилия Георгиева, Илия Джамбазов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Председателят съобщи за постъпили две предложения за включване в дневния ред: като точка 29. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.19.40 в местност Азмака  по КККР на гр. Пазарджик; като точка 30. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 17.03.2022 г.

Прие се да бъдат включени в дневния ред като извънредни точки – гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 1.

Други предложения по дневния ред нямаше. С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на решение за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК до 25% от капитала на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД, представляващи до 50% от акционерното участие на Община Пазарджик в търговското дружество.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 14.03.2022 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице – потребител на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – Пазарджик, общинска дейност.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап ІІІ”, с. Ивайло, община Пазарджик, за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС; съдокладчик инж. Илияна Пашова – гл. специалист в дирекция СТОС

5. Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори 65468.103.12, 65468.103.13 и 65468.103.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

6. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

9. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

10. Промяна на Решение №211/29.10.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13, относно намаляване цената на поземлени имоти с идентификатори 55155.508.128 и 55155.508.521 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

11. Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 32010.41.573 по КККР на с. Ивайло, съставляващ УПИ І-573, за техническа инфраструктура, на „Електроразпределение Юг” ЕАД.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

12. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.389 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

13. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки и стоматологични кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

14. Приемане на годишен план за паша за 2022 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

15. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местности Кел тепе и Капаницата по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Чатърлъка по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 65468.107.2, ПИ 65468.107.4, ПИ 65468.109.13, ПИ 65468.109.14, ПИ 65468.109.9, ПИ 65468.109.11, ПИ 65468.112.12, ПИ 65468.113.38, ПИ 65468.113.39, ПИ 65468.113.41, ПИ 65468.113.24, ПИ 65468.113.40, ПИ 65468.114.13 и ПИ 65468.114.14, в местност Сакарджа по КККР на землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00571.2.4 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.1 и 00571.1.16 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.94.46, в местността Азмака по КККР на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.109, в местност Синана по КККР на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.136.63, местност Бунар Алчак в землището на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

24. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Училище в кв. 13а по действащия план на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

25. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VII-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар екин по КККР на землище с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2” между стълб 22 и стълб 26 и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

26. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-335 в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

27. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

29. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.19.40 в местност Азмака по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.

30. Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 17.03.2022 г.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

31. Питания.

  

По първа точка: Приемане на решение за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК до 25% от капитала на  „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД,  представляващи до 50% от акционерното участие на  Община Пазарджик в търговското дружество, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Разяснение по темата направи г-н Тодор Попов. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Лиляна Мърхова, г-н Благо Солов, г-жа Бойка Маринска. Изказвания направиха г-жа Велина Петкова, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Евтим Янев, г-н Златко Митрев. След разискванията, г-н Попов съобщи, че предлага в проекта за решение да бъде променен текстът: „до 25%”, като бъде записано „до 20%”.

Решението по първа точка /Решение №11/ се прие с 27 гласа – за, против – 9, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По втора точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, насрочено за 14.03.2022 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №12/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Актуализиране на единния разходен стандарт за издръжка на едно лице – потребител на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – Пазарджик, общинска дейност, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Велина Петкова, г-н Евтим Янев, г-н Чавдар Чавдаров. Г-н Благо Солов предложи точката да се оттегли. Предложението не беше прието – гласували за – 10, против – 7, въздържали се – 15.

Решението по трета точка /Решение №13/  се прие с 25 гласа – за, против – 7, въздържали се – 5.

 

По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа – етап ІІІ”, с. Ивайло, община Пазарджик, за безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №14/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори 65468.103.12, 65468.103.13 и 65468.103.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Бойка Маринска. Изказване направи г-н Чавдар Чавдаров. Арх. Кръстьо Танков направи разяснение по темата.

Решението по пета точка /Решение №15/  се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова. Изказвания направиха г-н Стоян Траянов и г-н Лазар Попов.

Решението по шеста точка /Решение №16/  се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Величково, с. Огняново и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №17/  се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Хаджиево и с. Юнаците, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №18/  се прие с 30 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №19/ се прие с 29 гласа – за, против – 7, въздържали се – 2.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка: Промяна на Решение №211/29.10.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13, относно намаляване цената на поземлени имоти с идентификатори 55155.508.128 и 55155.508.521 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов и г-жа Лиляна Мърхова. Изказване направи г-н Румен Димитров.

Решението по десета точка /Решение №20/ се прие с 24 гласа – за, против – 3, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 32010.41.573 по КККР на с. Ивайло, съставляващ УПИ І-573, за техническа инфраструктура, на „Електроразпределение Юг” ЕАД, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №21/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.389 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №22/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Ивайло и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки и стоматологични кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №23/ се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Приемане на годишен план за паша за 2022 г. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери  по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №24/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

  

По петнадесета точка: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението на поземлени имоти по кадастралната карта на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №25/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местности Кел тепе и Капаницата по КККР на землището на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №26/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По седемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност Чатърлъка по КККР на землището на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-жа Велина Петкова и г-н Благо Солов.

Решението по седемнадесета точка /Решение №27/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

  

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 65468.107.2, ПИ 65468.107.4, ПИ 65468.109.13, ПИ 65468.109.14, ПИ 65468.109.9, ПИ 65468.109.11, ПИ 65468.112.12, ПИ 65468.113.38, ПИ 65468.113.39, ПИ 65468.113.41, ПИ 65468.113.24, ПИ 65468.113.40, ПИ 65468.114.13 и ПИ 65468.114.14, в местност Сакарджа по КККР на землище с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №28/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00571.2.4 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №29/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 00571.1.1 и 00571.1.16 в местност Сакарджа по КККР на землище с. Априлци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №30/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.94.46, в местността Азмака по КККР на с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №31/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 21556.41.109, в местност Синана по КККР на с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №32/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.136.63, местност Бунар Алчак в землището на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №33/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Училище в кв. 13а по действащия план на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №34/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 23457.5.1022, съставляващ УПИ VII-132 – Фотоволтаични системи и обслужващи дейности в местност Татар екин по КККР на землище с. Драгор, с нов стълб в оста на ВЕЛ „Дискови пакети 2” между стълб 22 и стълб 26 и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №35/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и шеста точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ ХХІV-335 в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №36/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 21556.61.97 до УПИ ХVІ, част от Стопански двор на с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №37/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в поземлен имот с идентификатор 65437.93.52 до УПИ ХХV-склад, част от Стопански двор на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №38/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.19.40 в местност Азмака  по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №39/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесета точка: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 17.03.2022 г., докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по тридесета точка /Решение №40/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

         По тридесет и първа точка питания нямаше.

         Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

  

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

  Оригинал на документа

 

 

 

сряда 02 март 2022 - 12:30:06