Р Е Ш Е Н И Е №302 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ивайло, с. Сарая, с. Черногорово и с. Добровница, община Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

302

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ивайло, с. Сарая, с. Черногорово и с. Добровница, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Ивайло, с. Сарая, с. Черногорово и с. Добровница, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1389 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, три, осем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.07.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Кочо Честименски», с площ 263 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.1186, 55155.506.1187, номер по предходен план: квартал: 113, парцел: XXXV-1186,1187, съседи: 55155.506.1388, 55155.501.9643, 55155.506.1500, 55155.506.981, 55155.506.980, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 4551/13.06.2016 г., с начална тръжна цена 39 450 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 917,50 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1500 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, пет, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със заповед РД-18-11045-05.10.2021 год. на Началника на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Кочо Честименски» 15, с площ 242 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, предишен идентификатор: 55155.506.982, номер по предходен план: 664, квартал: 113, парцел: XXXIV-982, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1389, 55155.501.9643, 55155.506.984, 55155.506.985, 55155.506.981, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6133/23.11.2021 г., с начална тръжна цена 36 300 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 917,50 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 10505.501.875 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, пет, нула, едно, точка, осем, седем, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-200/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г, адрес на поземления имот: с. Величково, с площ 754 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 51, парцел XIV, съседи: 10505.501.282, 10505.501.858, 10505.501.874, 10505.501.270, 10505.501.271, 10505.501.286, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6076/13.09.2021 г., с начална тръжна цена 6 032 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 891,00 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.724 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, седем, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год.. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, с площ 577 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 210, квартал: 36б, парцел: VIIІ-210, съседи: 32010.501.726, 32010.501.725, 32010.501.1262, 32010.501.723, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 32010.501.724.1: застроена площ 63 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 32010.501.724.2: застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 3. Сграда 32010.501.724.3: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 4. Сграда 32010.501.724.4: застроена площ 50 кв.м., брой етажи 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, 5. Сграда 32010.501.724.5: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 6097/07.10.2021 г., с начална тръжна цена 6 924 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 074,20 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 65437.501.122 (шест, пет, четири, три, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-256/22.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сарая, п.к. 4447, с площ 545 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 39, парцел III, съседи: 65437.501.123, 65437.501.523, 65437.501.624, 65437.501.121, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6127/09.11.2021 г., с начална тръжна цена 4 360 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 449,00 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 81089.501.586 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, пет, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Черногорово, с площ 277 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 978, квартал: 50, съседи: 81089.501.1265, 81089.501.603, 81089.501.588, 81089.18.377, 81089.18.378, 81089.501.560, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6077/13.09.2021 г., с начална тръжна цена 1 939 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 244,70 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор  21556.41.76 (две, едно, пет, пет, шест, точка, четири, едно, точка, седем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-63/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, местност Синана, с площ: 976 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 041076, съседи: 21556.41.196, 21556.41.118, 21556.16.82, 21556.41.172, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6072/02.08.2021 г., с начална тръжна цена 940 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 76,52 лева).

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

26

3

1

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:54:56