П Р О Т О К О Л №13 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 декември 2021 г.

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №13

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 декември 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

Присъстваха:

  1. I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.

От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

 От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Борис Манев, Йордана Темнилова.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет.

Г-жа Гинче Караминова предложи точка 25 – Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, да се изтегли напред и да стане точка 4. Прие се – гласували за – 36, против – 0, въздържали се – 0.

Г-н Благо Солов направи две предложения: 1. В дневния ред да бъде включена точка „Питания” – не се прие – гласували за – 16, против – 4, въздържали се – 16. Второто предложение – точка 25, която стана точка 4, да отпадне от дневния ред, не се прие – гласували за – 8, против – 22, въздържали се – 9.

Г-н Харалампиев подложи на гласуване  и една извънредна точка, която да е точка 1 от дневния ред – Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 31.12.2021 г. Прие се да бъде включена за разглеждане, с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

 

Други предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

       

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1.Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 31.12.2021 г.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС     

 

2.Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински имот с идентификатор 55155.506.1417, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски” №1.

Докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник.

 

3.Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит за рефинансиране на съществуващ дълг и осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

4.Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

5.Поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик за обезпечаване на договор с гарантиран резултат /ЕСКО/ за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в гр. Пазарджик.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

6.Вземане на решение за членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

7.Обезпечение на авансово плащане за 2022 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МИРГ Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 

8.Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

9.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.20 и поземлен имот с идентификатор 48444.18.19 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

10.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.28.41, с начин на трайно ползване – нива, в местност Маховица, землище с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

11.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.217, с начин на трайно ползване – нива, в местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

12.Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 21556.112.7 в местност Айдарица, землище с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

13.Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 78570.7.16 в местност Коритски път, землище с. Црънча.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

14.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.10.134 в местност Синия мост, землище с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

15.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 в строителните граници на населеното място.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

16.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път І-8 – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

17.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VІ-170 в кв. 20 и улица с о. т. 61-62-63 по действащия план на с. Овчеполци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

18.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство” в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

19.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТБ „Гьола нов”, с. Черногорово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

20.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово, до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

21.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия НН за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1040 на път І-8 София-Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

22.Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 – за бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

23.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 20362.131.1 до поземлен имот с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите, землище с. Дебръщица.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

24.Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път IV (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла, землище с. Мирянци.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

25.Одобряване на проект на ПУП-изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259.234 и с о.т. о.т.225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила кадастрална карта на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по действащия план на селото.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

26.Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Звъничево (част от поземлен имот с идентификатор 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица).

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

27.Актуализация на план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

28.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

29.Приемане на годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в плана за действие на общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите концесионни договори през 2020 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

30.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Величково, Ивайло, Сарая, Черногорово и Добровница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

31.Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, община Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 77061.178.16 и за промяна начина на трайно ползване.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

32.Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

33.Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

34.Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС, намиращи се извън регулация на територията на община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

По първа точка: Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 31.12.2021 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-жа Велина Петкова, г-н Атанас Шопов, г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Евгени Абаджиев. Г-жа Таня Димитрова предложи да се прекратят разискванията. Прие се с 24 гласа – за, против – 11, въздържали се – 2. Г-н Атанас Шопов обясни отрицателния си вот.

На основание чл. 64, ал. 2 от Правилника, думата за изказване беше дадена на г-н Илиян Янков.

Решението по първа точка /Решение №273/ се прие с 27 гласа – за, против – 11, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

          Отрицателен вот обясниха г-н Благо Солов и г-н Евтим Янев.

 

По втора точка: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински имот с идентификатор 55155.506.1417, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цанко Церковски” №1, докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №274/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит за рефинансиране на съществуващ дълг и осигуряване на допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Атанас Шопов, г-н Евтим Янев, г-жа Лиляна Мърхова. Изказване направи г-н Илия Джамбазов.

На основание чл. 64, ал. 2 от Правилника, думата за изказвания беше дадена на Костадин Деянов, Александра Стеркова, Любомир Гечев, Светослав Георгиев.

Решението по трета точка /Решение №275/  се прие с 28 гласа – за, против – 10, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По четвърта точка: Дарение в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Пояснение по точката направиха г-н Тодор Попов и ген. Явор Матеев – командир на Съвместното командване на специалните операции.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-н Евгени Абаджиев.

Решението по четвърта точка /Решение №276/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик за обезпечаване на договор с гарантиран резултат /ЕСКО/ за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в гр. Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Кожухаров съобщи за промяна в проекта за решение, а именно: в т. 3 да се промени текстът, като стане: „Начин на обезпечаване: без обезпечение” и да се добави точка 6 със следния текст: „Източници на изплащане на дълга: финансови средства от местни приходи и изравнителна субсидия, отчитайки размера на реализираните икономии от годишните разходи за електрическа енергия в резултат на направената инвестиция.” Г-н Кожухаров съобщи също, че е допусната техническа грешка в сумата на лихвата, като коректното число е: 53 322.58 лева. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Евтим Янев.

Решението по пета точка /Решение №277/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шеста точка: Вземане на решение за членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината, по точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Велина Петкова.

Решението по шеста точка /Решение №278/  се прие с 26 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Обезпечение на авансово плащане за 2022 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МИРГ Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №279/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

 

По осма точка: Приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №280/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 48444.18.20 и поземлен имот с идентификатор 48444.18.19 в местност Чамур тарла, землище с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №281/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55556.28.41, с начин на трайно ползване – нива, в местност Маховица, землище с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №282/ се прие с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.10.217, с начин на трайно ползване – нива, в местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик,  докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №283/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 21556.112.7 в местност Айдарица, землище с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №284/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ за имот с идентификатор 78570.7.16 в местност Коритски път, землище с. Црънча е, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №285/ се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.10.134 в местност Синия мост, землище с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №286/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 в строителните граници на населеното място, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №287/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на местен път, започващ от обслужващата зона на републикански път І-8 – ПИ с идентификатор 55155.20.127 до достигане на ПИ с идентификатор 55155.21.7 в местност Малък Якуб, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №288/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-170 и УПИ VІ-170 в кв. 20 и улица с о. т. 61-62-63 по действащия план на с. Овчеполци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №289/ се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на канализация, обслужваща 12 броя УПИ с отреждане „За жилищно строителство”  в местност Бахче пара, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №290/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с решение VІ от 05.10.2020 г., протокол №5 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, до ТБ „Гьола нов”, с. Черногорово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №291/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от ТП Стопански двор, с. Пищигово, до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №292/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия НН за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1040 на път І-8 София-Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №293/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 21556.11.67 – за бензиностанция, газстанция и метанстанция в местност Гелемена, землище с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №294/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот с идентификатор 20362.131.1 до поземлен имот с идентификатор 20362.130.41, местност Ливадите, землище с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №295/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за определяне на пътен достъп от общински път IV (I-8 Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево) – дясно, до поземлен имот с идентификатор 48444.18.116 в местност Чамур Тарла, землище с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №296/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка: Одобряване на проект на ПУП-изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т. 240-239-238-237-259.234 и с о.т. о.т.225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила кадастрална карта на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по действащия план на селото, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №297/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка: Промяна на граници на общински имот, представляващ улица по плана на с. Звъничево (част от поземлен имот с идентификатор 30572.501.809 с НТП за второстепенна улица), докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Гласуването (за – 26, против – 2, въздържали се – 3) беше оспорено от г-жа Валентина Кайтозова, поради което се извърши прегласуване.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №298/  се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Актуализация на план за действие на общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №299/  се прие с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №300/  се прие с 26 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Приемане на годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в плана за действие на общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите концесионни договори през 2020 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №301/  се прие с 27 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Величково, Ивайло, Сарая, Черногорово и Добровница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Руди Синапов.

Решението по тридесета точка /Решение №302/  се прие с 26 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и първа точка: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, община Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 77061.178.16 и за промяна начина на трайно ползване, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №303/  се прие с 27 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и втора точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.683 по КККР на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №304/  се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и трета точка: Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №305/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и четвърта точка: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2022 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, за имотите му, представляващи ПОС или ПДС, намиращи се извън регулация на територията на община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №306/  се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

          Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 Оригинал на документа

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

сряда 05 януари 2022 - 13:54:24