Р Е Ш Е Н И Е №300 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

300

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети в предвид и включени в предложения проект.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост  и чл. 4, ал. 1 и  ал. 3  от  Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема предложения проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.
  2. При необходимост, да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

26

1

3

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 Приложение

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:50:20