Р Е Ш Е Н И Е №297 ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

297

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на селото.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта за изменение на ПУП-ПУР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява проект за ПУП - Изменение на уличната регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а в съответствие с влязлата в сила КК на с. Паталеница, с което се засягат и части от квартали 68, 69, 70, 82, 85 и 86 по плана на селото.

Със същия се предвижда изменението на уличната регулация за улици с о.т.о.т 240-239-238-237-259-234 и о.т.о.т 225-238-265-266а да бъде по имотни граници, които са в съответствие с границите, отразени в приетата и влязла в сила кадастрална карта на село Паталеница, общ. Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-204/29.05.2020 г. на ИД на АГКК – София. Променя се и дворищната регулация на УПИ с лица към съответните улици в кварталите  68, 69, 70, 82, 85 и 86. В кв. 68 се обособява нов УПИ XII-760, по имотни граници, съгласно означенията на проекта за ПУП–ПУР.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 15:42:48