Р Е Ш Е Н И Е №287 ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за УПИ I-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 по КККР в строителните граници на населеното място.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

287

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за УПИ I-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 по КККР в строителните граници на населеното място.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и чл. 38, ал. 2, т. 5 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване в строителните граници на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя” по КККР на неурбанизираната територия на с. Главиница, община Пазарджик.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-175 в кв. 23 по плана на с. Главиница и включване в строителните граници на поземлен имот с идентификатор 15028.14.203 с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя” по КККР на неурбанизираната територия на с. Главиница, община Пазарджик.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 

 Оригинал на документа

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:58:54