Р Е Ш Е Н И Е №286 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.10.134, в местността Синия мост по КККР на с. Синитово.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

286

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор  66559.10.134, в местността Синия мост по КККР на с. Синитово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.10.134, в местност Синия мост по КККР на с. Синитово.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 66559.10.134, в местност Синия мост по КККР на с. Синитово, с оглед за имота да се обособи УПИ IІ-134, За оранжерия, като регулационните линии по границите с ПИ 66559.10.84 (селскостопански път) и ПИ 66559.10.85 (селскостопански път) се разполагат на 2,00 метра навътре в имота за бъдещо разширение на обслужващите пътища, с плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:56:47