Р Е Ш Е Н И Е №278 ОТНОСНО: Вземане на решение на Общински съвет – Пазарджик за членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

278

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение на Общински съвет – Пазарджик за членство на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно, поради което Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Дава съгласие Община Пазарджик да членува в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“.

 

  1. Определя за представител на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“ Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да предприеме всички необходими последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

 

         

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

26

1

3

 

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:22:28