Р Е Ш Е Н И Е №277 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

277

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.

 

          Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и обосновано.

Общинският съвет – Пазарджик, след  като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик г-н Тодор Попов, на основание чл.  21, ал. 1, т. 8 и т. 10, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17б от ЗОбД и във връзка с чл. 71, чл. 72 и чл. 73 от ЗЕЕ

 

Р Е Ш И:

         

Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик, при спазване на следните параметри:

 

  1. Максимален размер на договора, изразен чрез номиналната му стойност: 1 451 947,73 лева с ДДС;
  2. Валута: лева;
  3. Начин на обезпечаване: без обезпечение;
  4. Условия за погасяване: срок на изплащане – 5 години;
  5. Без начисляване на такси, комисионни и други възнаграждения;
  6. Източници на изплащане на дълга: финансови средства от местни приходи и изравнителна субсидия, отчитайки размера на реализираните икономии от годишните разходи за електрическа енергия в резултат на направената инвестиция.

 

Общият размер на задължението представлява сбор от сумите за:

- ЕСМ 1 – Осветление – в размер на 1 269 690,10 лева с ДДС;

- ЕСМ 2 – Система за управление и мониторинг – в размер на 128 935,04 лева с ДДС;

- Размер на лихвата по проект: 53 322,58 лева, представляваща 1,50%.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

32

0

3

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 14:19:26