Р Е Ш Е Н И Е №276 ОТНОСНО: Дарение в полза на Държавата, за нуждите на Министерство на отбраната, на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, община Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

276

от 29 декември 2021 година, взето с Протокол №13

 

 

ОТНОСНО: Дарение в полза на Държавата, за нуждите на Министерство на отбраната, на общински поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предоставяне в собственост на поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, Министерство на отбраната ще реализира намеренията си.    

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост

 

Р Е Ш И:

 

  1. 1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-244/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота, е от 27.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, местност Коритски път, площ: 540 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята 0, предишен идентификатор 78570.149.21, номер по предходен план: 000425, съседи: 78570.149.20, 78570.149.26.
  2. Община Пазарджик дарява в полза на Държавата, за нуждите на Министерство на отбраната, поземлен имот с идентификатор 78570.149.25 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-244/24.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота е от 27.10.2021 г., адрес на поземления имот: с. Црънча, местност Коритски път, площ: 540 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята 0, предишен идентификатор 78570.149.21, номер по предходен план: 000425, съседи: 78570.149.20, 78570.149.26.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да предприеме необходимите правни и фактически действия по съставянето на акт за частна общинска собственост на имота, както и да сключи договор за дарение с държавата /Министъра на отбраната/, като необходимите и присъщи разходи по снабдяване със скици и документи и др. разходи по сделките и вписванията, да са за сметка на Министерство на отбраната.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

34

0

5

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 05 януари 2022 - 13:59:51