Р Е Ш Е Н И Е №160 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) невключени в имуществото на общински търговски

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

160

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно с адрес: с. Ивайло, а именно: поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, с площ 8 540 кв.м. ведно с сграда с идентификатор 32010.501.1292.1, с площ 1 179 кв.м., поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291, с площ 2 250 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290, с площ 4 148 кв.м.

и 

  1. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена да сключи договор със спечелилия участник по т.1.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като разгледа протокол вх. № 395/23.06.2021 г. на тръжната комисия, определена с негово Решение № 80/28.04.2021 г., взето с Протокол № 4 за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за приватизационна продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно:

         поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8 540 кв.м. (осем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел V – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5835/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6716 от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, ведно със:

         сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, застроена площ 1 179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, скица № 15-938429-12.10.2020г.;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ 2 250 кв.м. (две хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 501.696, квартал: 36, парцел IV – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938421-12.10.2020 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан дв.вх. рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24 в Агенция по вписванията – Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 4 148 кв.м. (четири хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел І – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938426-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик,

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 16, ал. 3, чл. 36, ал.1, т.1 и ал. 5 от Наредба за търговете и конкурсите, приета с Постановление № 213 на МС от 25.09.2003 г., във връзка с приети от Общински съвет Пазарджик: Решение с № 212/29.10.2020 г. взето с Протокол № 13, Решение № 80/28.04.2021г., взето с Протокол № 4; Протокол от 18.06.2021 г. на Комисията, определена с Решение № 80/28.04.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик,

Р Е Ш И:

  1. ОПРЕДЕЛЯ „ВЕС-АГРО-2002” ЕООД, ЕИК: 202377105, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12, представлявано от управителя Веселин Георгиев Делчев, ЗА СПЕЧЕЛИЛ ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ЗПСК, за приватизационна продажба на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно:

         поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8 540 кв.м. (осем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел V – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5835/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6716 от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, ведно със:

         сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, застроена площ 1 179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, скица № 15-938429-12.10.2020г.;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ 2 250 кв.м. (две хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 501.696, квартал: 36, парцел IV – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938421-12.10.2020 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан дв.вх. рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24 в Агенция по вписванията – Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 4 148 кв.м. (четири хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел І – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938426-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, с тръжна цена в размер на 651 350 лева (шестстотин петдесет и една хиляди триста и петдесет лева), (в т.ч. за поземлен имот 32010.501.1292 – общо 599 520 лв., от които за прилежащ терен към сграда – 13 024 лв.; за незастроен/извънприлежащ терен – 55 338 лв., за сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 – 531 159 лв.; за поземлен имот 32010.501.1290 – 33 300 лв. и за поземлен имот 32010.501.1291 – 18 530 лв.) без ДДС.

Продажната цена на обекта на приватизация в размер на 651 350 лева (шестстотин петдесет и една хиляди триста и петдесет лева), (в т.ч. за поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 ведно със сграда с идентификатор 32010.501.1292.1, за поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 и за поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291) без ДДС, след приспадане на внесения депозит в размер на 586 215 лева, както и ДДС изчислен върху урегулираните поземлени имоти с идентификатори 32010.501.1291 и 32010.501.1290 и върху извънприлежащия терен в урегулирания поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 по смисъла на ЗУТ, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, в размер  на 21 433,60 лева (двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки), да се заплатят в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомление за взетото решение на органа за приватизация по сметка на Община Пазарджик – IBAN сметка BG35SOMB91308414474344, код за вид плащане 445600/445500 BIC код на Общинска банка АД ФЦ Пазарджик SOMBBGSF.

  1. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик в срок до 30 дни от датата на настоящото решение и след заплащане на тръжната цена в размер на 651 350 лв. (шестстотин петдесет и една хиляди триста и петдесет лева) лева, както и ДДС, изчислен върху урегулираните поземлени имоти с идентификатори 32010.501.1291 и 32010.501.1290 и върху извънприлежащия терен в урегулирания поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 по смисъла на ЗУТ, съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, който е в размер на 21 433,60 лева (двадесет и една хиляди четиристотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки) да сключи договор със „ВЕС-АГРО-2002” ЕООД, ЕИК: 202377105, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12, представлявано от управителя Веселин Георгиев Делчев.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

31

0

4

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:43:56