П Р О Т О К О Л №8 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 юни 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

П Р О Т О К О Л  №8

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 28 юни 2021 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

 

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

 1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова, Стоян Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.

 1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
 2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. На гласуване беше подложено предложение за включване в дневния ред на извънредна точка, а именно: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на имоти в с. Ивайло. Прие се – гласували за – 36, против – 0, въздържали се – 1.

         Други предложения по дневния ред нямаше. С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Именуване на спортната зала в зоната на здравето – Пазарджик.

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.

 

 1. Кандидатстване на Регионален исторически музей – Пазарджик с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на РИМ – Пазарджик” по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

 1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ - Пазарджик” ЕООД.

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

 

 1. ПУП-Изменение на ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32), находящи се в м. Татар Мезар по плана на гр. Пазарджик, и проектиране на улици, за връзка с трасето на западен околовръстен път.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.26 в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ 20362.9.42 и изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти ПИ 20362.9.2 и ПИ 20362.8.24 по КККР на землището на с. Дебръщица.

 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. 8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 21556.41.119, в местност Синана по КККР на с. Добровница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 14619.70.458, в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т.73-74-84-83 по плана на село Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66559.10.133 в местност Синия мост по КККР на с. Синитово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. 12. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 78570.8.17, в местността Коритски път по КККР на с. Црънча.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешаване изработването на ПУП – трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Разрешаване изработването на ПУП за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. 16. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Гелеменово, Мало Конаре и Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Изработване на проект за измените на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Изработване на проект за ПУП - изменение ПР, с което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по плана на село Пищигово към улица с о.т.184-215 да се промени по границите на имот с идентификатор 56561.502.720 по кадастралната карта.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. 21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 

 1. 22. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 23. Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 24. Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 26. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 28. Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1309 от 14 октомври 2014 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, представлявано от председателя на Управителния съвет - Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, с площ 495,72 кв.м. на сграда с идентификатор 55155.503.988.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 30. Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 46749.151.138 и 46749.151.139 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик, за отдаване под наем.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 32. Отмяна изцяло на Решение №9/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 33. Отмяна изцяло на Решение №10/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. 34. Отмяна изцяло на Решение №11/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 

 1. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на имоти в с. Ивайло.

Докладва: г-н Румен Димитров – общински съветник

 

 1. Питания.

 

По първа точка: Именуване на спортната зала в зоната на здравето – Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по първа точка /Решение №126/ се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка: Кандидатстване на Регионален исторически музей – Пазарджик с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на РИМ – Пазарджик” по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №127/ се прие с 41 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По трета точка: Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Никола Пенчев“ – Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №128/ се прие с 41 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0

 

По четвърта точка: ПУП-Изменение на ПР в обхват УПИ V-9107, УПИ VI-9102, УПИ VII-9103, УПИ VIII-9104, УПИ IX-9105, УПИ X-9106, УПИ XI-9107, УПИ XII-9108, УПИ XIII-9109, УПИ XIV-9110, УПИ XV-9111, УПИ XXVI-9126, УПИ XXVIII-9127 и УПИ XXIX-9128 в кв. 148 и улици с о.т. 725-756-755-759-760-761 и о.т. 721б-194а-762б по действащия план на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №129/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32), находящи се в м. Татар Мезар по плана на гр. Пазарджик, и проектиране на улици, за връзка с трасето на западен околовръстен път, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №130/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.26 в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №131/ се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ 20362.9.42 и изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти ПИ 20362.9.2 и ПИ 20362.8.24 по КККР на землището на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №132/ се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 21556.41.119, в местност Синана по КККР на с. Добровница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №133/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 14619.70.458, в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №134/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По десета точка: Изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т.73-74-84-83 по плана на село Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №135/ се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 66559.10.133 в местност Синия мост по КККР на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №136/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ, за ПИ 78570.8.17, в местността Коритски път по КККР на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №137/ се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №138/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП – трасе на кабелна линия НН от съществуващо ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 23457.5.642 по КККР на земеделска територия на землището на село Драгор, местност Татар Екин, до ново ел. табло пред имот с идентификатор 23457.5.680, местност Татар Екин и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №139/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП  №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №140/  се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №141/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка: Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землищата на селата Априлци, Гелеменово, Мало Конаре и Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по седемнадесета точка /Решение №142/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка: Изработване на проект за измените на ПУП на село Огняново относно с улица с о.т.114-113-112, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №143/  се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По деветнадесета точка: Изработване на проект за ПУП - изменение ПР, с  което уличната регулационна линия УПИ VII-720 в кв. 71 по плана на село Пищигово към улица с о.т.184-215 да се промени по границите на имот с идентификатор 56561.502.720 по кадастралната карта, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №144/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №145/  се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №146/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка: Обявяване на имот – публична  общинска собственост за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Чавдар Чавдаров. Изказване направи г-н Румен Димитров.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №147/  се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и трета точка: Приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси нямаше. Г-н Евтим Янев предложи изключването на един имот от плана за концесиите. Не се прие – гласували за – 13, против – 1, въздържали се – 19.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №148/  се прие с 27 гласа – за, против – 3, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и четвърта точка: Актуализиране на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №149/  се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и пета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №150/  се прие с 26 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и шеста точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №151/  се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1138 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №152/  се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1309 от 14 октомври 2014 г. и даване на съгласие за замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №153/  се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и девета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10  години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, представлявано от председателя на Управителния съвет - Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, с площ 495,72 кв.м. на сграда с идентификатор 55155.503.988.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №154/  се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесета точка: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 46749.151.138 и 46749.151.139 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №155/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и първа точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОУ „Л. Каравелов” – Пазарджик, за отдаване под наем, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и първа точка /Решение №156/  се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

 

По тридесет и втора точка: Отмяна изцяло на Решение №9/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и втора точка /Решение №157/  се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и трета точка: Отмяна изцяло на Решение №10/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и трета точка /Решение №158/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и четвърта точка: Отмяна изцяло на Решение №11/27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и четвърта точка /Решение №159/  се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и пета точка: Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на имоти в с. Ивайло, докладва: г-н Румен Димитров – общински съветник. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесет и пета точка /Решение №160/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тридесет и шеста точка питания нямаше.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 10:47:11