Р Е Ш Е Н И Е №159 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Отмяна на Решение №11 от 27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

159

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение №11 от 27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината г-н Тодор Попов е законосъобразно и целесъобразно. Същото е съобразено с измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл.  21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Отменя изцяло Решение №11 от 27.01.2021 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, с което е обявен за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 65468.103.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Сбор, местност КАПАНИЩАТА, с площ 3 074 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска”, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 103014, категория на земята: 8 и актуването му с акт за частна общинска собственост.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

29

0

3

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:42:02