Р Е Ш Е Н И Е №155 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

155

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 46749.151.138 и 46749.151.139 и за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

 

Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот  с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и последващо разпореждане с него, няма да наруши или ограничи правото на ползване и обслужване на поземлени имоти от местността, собственост на други юридически или физически лица.

 

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди  предложението  на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21 ал.1 т. 8 във връзка с ал. 2 от  ЗМСМА,

                                         

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласието си за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, като поземлен имот с идентификатор 46749.151.128 по КККР на с. Мало Конаре, трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, се разделя на два проектни имота с идентификатори 46749.151.138 и 46749.151.139.

 

  1. Дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 46749.151.139 (проектен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, с трайно предназначение: Земеделска територия, от начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, в начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

 

  1. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.

 

  1. 4. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия по промяна начина на трайно ползване на описания по т. 2 от настоящото решение поземлен имот.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

31

0

6

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:26:13