Р Е Ш Е Н И Е №154 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, ЕИК 175870289, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнич

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

154

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10  години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, ЕИК 175870289, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, от представлявано от председателя на Управителния съвет – Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, с площ 495,72 кв.м. на сграда с идентификатор 55155.503.988.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем осем точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед 18-5671-22.07,2015 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Болнична” №28, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.988 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем осем), застроена площ 561, брой етажи: 5, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, при граници на частта: изток – ул. „Болнична”; запад – тревни площи; север – аварийно стълбище, тревни площи и общежитие № 1; юг – офис, фоайе, стълбищна клетка. Сградата е актувана с Акт за частна общинска собственост № 6030/16.06.2021 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Имотът ще се използва за предоставената социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗОС и чл. 45, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за придобиване на правото на собственост и на ограничените вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощия на кмета на Общината и кметове на кметства”, след станалите разисквания и проведено гласуване,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, ЕИК 175870289, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №28, от представлявано от председателя на Управителния съвет – Веселина Терзова, върху част от 2-рия етаж, с площ 495,72 кв.м. на сграда с идентификатор 55155.503.988.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем осем точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е със Заповед 18-5671-22.07,2015 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Болнична” №28, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.988 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем осем), застроена площ 561, брой етажи: 5, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: здравно заведение, при граници на частта: изток – ул. „Болнична”; запад – тревни площи; север – аварийно стълбище, тревни площи и общежитие № 1; юг – офис, фоайе, стълбищна клетка. Сградата е актувана с Акт за частна общинска собственост № 6030/16.06.2021 г.

Предназначението, за което ще се ползва имотът, е Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.

  1. „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, ЕИК 175870289, гр. Пазарджик, да заплаща всички данъци, такси и консумативи за ползвания имот.
  2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за имота, описан в т. 1 със „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – „НОВА 2010”, ЕИК 175870289, гр. Пазарджик.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

38

0

0

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:23:04