Р Е Ш Е Н И Е №153 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1309 от 14 октомври 2014 г. и даване на съгласие за замяна на Концесионера с Правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

153

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предложение за изменение на концесионен договор №1309 от 14 октомври 2014 г. и даване на съгласие за замяна на Концесионера с Правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и на Концесионера „КРИС-2002” ЕООД, проекта на Допълнително споразумение № 1 към Договор за концесия № 1309 от 14 октомври 2014 год., с което се предвижда замяна на КОНЦЕСИОНЕРА с ПРАВОПРИЕМНИК, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 1, в изпълнение на чл. 141, ал. 1 и ал. 2, чл. 143 ал. 2, във вр. с ал.1 и §5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, и като взе предвид посочените по-долу мотиви:

  1. След сключване на концесионния договор с рег. № 1309 от 14 октомври 2014 г. между Община Пазарджик като Концедент и „Крис-2002” ЕООД – концесионер, е възникнало обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията, а именно: пандемията „Covid-19”, предизвикала световна икономическа и социална криза и предприемане на мерки от правителствата за справяне с нея; същото се явява Форсмажорно обстоятелство по смисъла на Закона за концесиите. Предлаганата замяна на Концесионера е предложение, което Концесионерът прави, за да намали загубите си, вследствие поемането на оперативния риск при извършване на дейността по концесията – ресторантьорство и да преструктурира бизнеса си в други икономически отрасли, засегнати в по-малка степен от пандемията;
  2. Спазени са законовите изисквания на чл. 143, ал. 1 от Закона за концесиите, съобразно които:

- Концесионерът е уведомил Концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство (със заявление вх. № 38-00-39/14.06.2021 г. до Кмета на Община Пазарджик) и е направил предложение за замяна на концесионера с правоприемник – дружество, учредено и вписано в Търговския регистър на 20.07.2019 г. със следните общи данни:

Име: “Брилянт 2020”

ЕИК: 205754522

Правна форма: еднолично дружество с ограничена отговорност;

Седалище: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.    „Братя Консулови” № 56А;

Управител: Асен Стоянов;

Едноличен собственик на капитала: Асен Стоянов

 

- Вписан е Договорът/Планът за преобразуване на търговски дружества чрез отделяне по реда на чл. 262в и чл. 262д, ал.1 от Търговския закон, сключен между преобразуващото се и приемащото дружество на 26.04.2021 г. в Търговския регистър;

- В чл. 5 от Договора/Плана са детайлизирани условията на подготвяното преобразуване, както следва:

„…в патримониума на приемащото дружество „Брилянт 2020” ЕООД преминава концесионна дейност по изпълнение на Договор за концесия на услуга с рег. № 1309/14.10.2014 г., сключен с Община Пазарджик, включваща материалните активи – ресторантско и кухненско обзавеждане, посочени в „Инвентаризационен опис по Концесионен договор с рег. № 1309/14.10.2014 г., ресторант „Фемили”, гр. Пазарджик към 31.03.2021 г.”, представляващ неразделна част  от договора, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.2.5 по КККР на гр. Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик – 4400, парк „Остров Свобода”, застроена площ на сградата: 728 кв.м., брой етажи: един, предназначение: сграда за обществено хранене, сградата разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.265, 55155.508.5, 555155.508.6, 55155.508.1, 55155.508.3,ведно с определената към сградата територия от поземления имот с обща концесионна площ 2286 кв.м.”;

  • Правоприемникът е заявил като основен предмет на дружеството – дейностите по Договор за концесия на услуга с рег. № 1309/14.10.2014 г., сключен с Община Пазарджик, развитието на ресторант „Фемили” и прилежащата концесионна територия към него;

- представени са доказателства (Декларация), че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване;

 

  1. Спазени са законовите изисквания на чл. 261, ал. 1 от Търговския закон, съобразно които: Търговските дружества могат да се преобразуват чрез Универсално правоприемство, включващо: вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма;

 

  1. Спазени са законовите изисквания на чл. 262в, ал. 1 и чл. 262д, ал.1 от Търговския закон за отделяне (чрез придобиване), съобразно които: „част от имуществото на едно търговско дружество (преобразуващо се дружество) преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява.”;
  2. Замяната на Концесионера със съществуващото търговско дружество, Правоприемник по Договора за концесия, няма да доведе:

5.1. до промяна на характера на концесията, тъй като именно чрез изменението на договора, свързано със замяна на Концесионера, ще се гарантира запазване на предмета и цялостния характер на концесията – концесия за услуги в сферата на ресторантьорския бизнес;

5.2.  до увеличаване на първоначалната и стойност с повече от 50 на сто, тъй като изменението не е свързано с промяна на финансово-икономическите параметри на концесията, а от друга страна замяната на Концесионера няма да доведе до промяна в стопанските дейности, които ще са същите каквито са били преди изменението; 

5.3. до удължаване на срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок;

  1. Община Пазарджик е заинтересована да запази договора за концесия, тъй като в условията на настъпваща световна икономическа криза е добре да се запазят финансовите постъпления в бюджета на общината от концесионните възнаграждения. По-добрата алтернатива за община Пазарджик и в защита на обществения интерес е да се сключи допълнително споразумение за замяна на Концесионера с Правоприемник и договорът да продължи изпълнението си, съгласно заложените в него параметри и условия, като по този начин се гарантира предлагането на жителите и гостите на града на отлични условия за отдих, хранене и развлечения;
  2. Съгласно §5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите, разпоредбите на действащия Закон за концесиите относно изменението и прекратяването на концесионни договори, са приложими и спрямо концесионни договори, сключени преди влизането на същия в сила, т. е. изменението на настоящия договор следва да е в съответствие с разпоредбите, формулирани в Раздел ІV на Закона за концесиите (обн. ДВ бр. 96/01.12.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 17/26.02.2021 г.);

 

  1. Предложен е проект на Допълнително споразумение №1 към договор с рег. № 1309/14.10.2014 г. за концесия на услуга,

 

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява предложението на Кмета на Община Пазарджик, във връзка с предложението на Концесионера по Договор за концесия № 1309 от 14 октомври 2014 г., за изменение на концесионния договор по чл. 141, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

ІІ. Дава съгласие за замяна на Концесионера с Правоприемника по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите: „Брилянт 2020” ЕООД, ЕИК: 205754522, представляван от управителя Асен Стоянов.

 

ІІІ. Одобрява проекта на Допълнително споразумение №1 към договор за концесия с рег. № 1309/14.10.2014 г.

 

ІV. Задължава Кмета на Общината:

 

ІV.1. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение, да подпише Допълнително споразумение № 1 към Договор № 1309/14.10.2014 г. с правоприемника на концесионера „Крис – 2002” ЕООД, ЕИК: 112608562, а именно: „Брилянт 2020” ЕООД, ЕИК: 205754522, представляван от управителя Асен Стоянов.

ІV.2. В 30-дневен срок от сключване на Допълнителното споразумение към договора за концесия, да публикува в Националния концесионен регистър обявление за изменение на възложена концесия с минимално съдържание, съобразно регламентираното в Закона за концесиите.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

35

0

1

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:18:29