Р Е Ш Е Н И Е №150 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

150

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Добровница и с. Юнаците, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.684 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.06.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Гео Милев» № 20, с площ 181 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 4837, квартал: 367 съседи: 55155.503.814, 55155.503.9580, ведно със сгради: сграда с идентификатор 55155.503.684.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 80 кв.м., брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 55155.503.684.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, две)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 15 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма и сграда с идентификатор 55155.503.684.3 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка шест, осем, четири, точка, три)  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 21.06.2016 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Гео Милев» № 20, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.684, застроена площ 7 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 4543/16.05.2016 г., с начална тръжна цена 62 304 лева (в т.ч. земя - 19 074 лева и сгради – 43 230 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 45 543,70 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1523 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 309 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.503.1520, номер по предходен план: 5031335, квартал: 410б, парцел: XIII - жилищно строителство, съседи: 55155.503.9672, 55155.503.1524, 55155.503.1522, 55155.503.1331, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 55155.503.1523.1: застроена площ 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хангар, депо, гараж, 2. Сграда с идентификатор 55155.503.1523.2: застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актуван с акт за частна общинска собственост № 5915/09.02.2021 г., с начална тръжна цена 31 297 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 562,00 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1524 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Янтра», с площ 309 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: 55155.503.1519; 55155.503.1520; 55155.503.9655, номер по предходен план: квартал: 410б, парцел: IX-жилищно строителство, съседи: 55155.503.9672, 55155.503.1337, 55155.503.1522, 55155.503.9655, 55155.503.1523, ведно със сграда: сграда с идентификатор 55155.503.1524.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка едно, пет, две, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 18.05.2021 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, «Янтра», сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1524, застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор: 55155.503.1519.1, номер по предходен план: няма, актуван с акт за частна общинска собственост № 5990/12.04.2021 г., с начална тръжна цена 47 632 лева (в т.ч. земя - 30 928 лева и сградa – 16 704 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21833,60 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 00254.501.827 (нула, нула, две, пет, четири, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-195/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Алеко Константиново, п.к. 4495, ул. «Ал. Стамболийски», с площ 1050 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 246, квартал: 2, парцел VIII, съседи: 00254.501.664, 00254.501.246, 00254.501.523, 00254.501.245, 00254.501.2424, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5995/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 7 636 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 718,20 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 06149.501.140 (нула, шест, едно, четири, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, четири, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-199/29.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Братаница, п.к. 4412, ул. «25-та», с площ 516 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 78а, парцел VI, съседи: 06149.501.679, 06149.501.701, 06149.501.143, 06149.501.145, 06149.501.144, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5993/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 3 696 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 318,60 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.810 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, п.к. 4405, ул. «Шеста», с площ 799 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XIV, съседи: 21556.501.1311, 21556.501.813, 21556.501.812, 21556.501.811, 21556.501.808, 21556.501.807, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5929/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 5 974 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 590,30 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.813 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 817 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XIII, съседи: 21556.501.1311, 21556.501.814, 21556.501.815, 21556.501.812, 21556.501.811, 21556.501.810, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5945/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 6 108 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 671,20 лева).
  8. Поземлен имот с идентификатор 21556.501.814 (две, едно, пет, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, осем, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добровница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-276/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Добровница, с площ 659 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 73, парцел XII, съседи: 21556.501.817, 21556.501.816, 21556.501.815, 21556.501.813, 21556.501.1311, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5943/12.03.2021 г., с начална тръжна цена 4 927 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 961,20 лева).
  9. Поземлен имот с идентификатор 86074.501.711 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-198/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Юнаците, с площ 264 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 37, парцел XII, съседи: 86074.501.335, 86074.501.726, 86074.501.332, 86074.501.813, 86074.501.333, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда с идентификатор 86074.501.711.1: застроена площ 17 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, актуван с акт за частна общинска собственост № 5992/26.04.2021 г., с начална тръжна цена 1 802 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 949,00 лева).

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

26

6

1

  

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 13:02:00