Р Е Ш Е Н И Е №148 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Приемане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик (2021-2027 г.), приет с Решение №239/22.12.2020 г., взето с Протокол №15 на Общински съвет – Пазард

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

148

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за актуализиране на План за действие за общинските концесии в Община Пазарджик (2021-2027 г.), приет с Решение №239/22.12.2020 г., взето с Протокол №15 на Общински съвет – Пазарджик.    

 

  По предложение на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 36, т. 5 и т. 6, чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 2 и чл. 45, ал. 2 и ал. 4 от ЗК, чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и след преценка на фактическите основания, относно законосъобразността и целесъобразността на предложението на Кмета за включване на нови проекти за общински концесии в Плана за действие, за промяна във включени проекти за концесии, относно прогнозираните им елементи, за изключване на проекти за концесии, Общинският съвет – Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема Актуализиран План за действие за общинските концесии на територията на община Пазарджик за периода 2021-2027 г., съгласно приложение, неразделна част от настоящото решение.
  2. Актуализираният План за действие за общинските концесии на Община Пазарджик да се публикува в Националния концесионен регистър от определените от Кмета на община Пазарджик длъжностни лица.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

27

3

3

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Приложение

понеделник 05 юли 2021 - 12:55:37