Р Е Ш Е Н И Е №147 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

147

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична  общинска собственост за частна общинска собственост.

 

         Предложението на Кмета на Община Пазарджик е мотивирано и законосъобразно, тъй като имотът се ползва за дейност, различна от публичния му характер, съответно е отпаднало предназначението му по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

          Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот с идентификатор 55155.506.1212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.06.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, площ: 947 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 1, съседи: 55155.506.1213, 55155.506.1211, 55155.506.394, 55155.506.1208, 55155.506.1209, 55155.506.1292, 55155.506.374.
  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по промяна вида собственост на имота.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

30

4

4

 

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:52:45