Р Е Ш Е Н И Е №146 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

146

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.

 Трасето на водопровода започва от края на трасе на водопровод, определено с решение I от 02.02.2021 г., Протокол №1 на комисия по чл. 71 от ЗУТ /землищната граница с. Паталеница/, навлиза в ПИ с идентификатор 55556.61.13 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като продължава на запад, след около 16 м чупи на югозапад и достига до границата на ПИ с идентификатор 55556.61.14 – НТП за местен път /собственост на възложителите/, м. Черниче, землище с. Паталеница, съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

32

0

0

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:50:34