Р Е Ш Е Н И Е №141 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

141

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик, относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака.

 

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно  и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 134, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака.

 

  1. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на Община Пазарджик относно имоти в земеделската територия на землището на село Хаджиево, местност Алчака и в съответствие и едновременно с него на – ПУП-ПРЗ.

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:26:58