Р Е Ш Е Н И Е №140 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП №3 до МЕТ-1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

140

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП  №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

 

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1715/12.05.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Белово и на основание чл.  21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

                                                      

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІІ. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/ от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП  №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница, преминаващо през имот общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия НН /ниско напрежение/. Проектното трасе на електропровода да започне от съществуващ стълб 6/2 тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП  №3 до МЕТ-1 пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и 55556.61.25 по КККР на земеделската територия на село Паталеница.

Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 216 м, от които 214 м са в имот, общинска собственост, а 2 м – в имот, частна собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящото решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:24:45