Р Е Ш Е Н И Е №138 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово и изразяване на предварително съгласие за

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

138

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово и  изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление с вх. №18-00-1438-001/20.05.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

                                                         Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово, общ. Пазарджик, преминаващ през имот, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия СН от ТП „Гьола стар” до ТП „Гьола нов”, с. Черногорово. Предвижда се проектното трасе на електропровод СН да обхваща участъка извън урбанизираната територия, като преминава през поземлен имот с идентификатор 81089.10.551 по КККР на с. Черногорово с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик.

Дължината на проектното трасе е 294 м.  За електропровода е определен сервитут от 0.6 м от страната на имотите и 1.5 м от към улицата, засегнатата площ е 0.623 дка. – общинска публична собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

     

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:17:43