Р Е Ш Е Н И Е №135 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т. 73-74-84-83 по плана на село Гелем

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

135

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т. 73-74-84-83 по плана на село Гелеменово.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди изложените в предложението на Кмета на Общината Тодор Попов фактически основания и преценявайки го като законосъобразно и целесъобразно и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ.

 

  1. Дава съгласие за провеждане на процедура по Закона за устройство на територията за изработване на ПУП-изменение на ПР и ПУР за част от в кв. 26 и улица с о.т.73-74-84-83 по плана на село Гелеменово.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото за промяна в кадастралната карта на селото, свързана с изменението на действащия подробен устройствен план и да проведе процедура по чл. 15 от ЗУТ.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

35

0

1

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:09:58