Р Е Ш Е Н И Е №134 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.70.458 в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

134

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.70.458 в местността Попински път по КККР на с. Гелеменово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал.3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.70.458, в местност Попински път по КККР на с. Гелеменово.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.70.458 в местност Попински път по КККР на с. Гелеменово, с оглед за имота да се обособи УПИ І-458, с отреждане „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“, като регулационните линии по границите с ПИ 14619.70.453 (селскостопански път) и ПИ 14619.400.93 (селскостопански път), се разполагат на 2,00 метра навътре в имота, за бъдещо разширение на обслужващите пътища и с плана за застрояване се ситуира свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона, П. застр. 80%, Озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията на предложението за ПУП-ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

37

37

0

0

 

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 12:07:01