Р Е Ш Е Н И Е №132 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ 20362.9.42 и изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти ПИ 20362.9.2 и ПИ 20362.8.24 по КК

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

132

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ 20362.9.42 и изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти  ПИ 20362.9.2  и  ПИ 20362.8.24 по КККР на землището на с. Дебръщица.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21 и 20362.9.42 по КККР на землището на с. Дебръщица.
  2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.8.648, ПИ 20362.8.649, ПИ 20362.8.21 и ПИ20362.9.42, с оглед обособяване на пет броя УПИ, с отреждане „Жилищно строителство“, съответно УПИ I-651, УПИ II-652, УПИ III-653, УПИ IV-654 и УПИ V-50,51, с предвиждане за свободно стоящо застрояване при устройствена зона Жилищна с малка височина, и две обслужващи улици, съответно улица с о.т.о.т.32а-32б-32г-32д-32е-32ж-32з и улица с о.т.о.т. 32б-32в, съгласно означенията на предложението за ПУП-ПРЗ.
  3. Изразява съгласие за преминаване през общински имоти ПИ 20362.9.2 с НТП-пасище и ПИ 20362.8.24 с НТП-пасище по КККР на землището на с. Дебръщица и включване на части от тях в улица за обслужване на новообособените УПИ, както и на съседни до тях имоти.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

 

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

понеделник 05 юли 2021 - 11:30:23