Р Е Ш Е Н И Е №130 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32), находящи се в м. Татар Мезар по плана на г

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32), находящи се в м. Татар Мезар по плана на гр. Пазарджик и проектиране на улици за връзка с трасето на западен околовръстен път.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложеното изменение на ПРЗ ще се даде възможност за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик, както и за реализиране на инвестиционните намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

  1. Разрешава изработването на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ V-специално предназначение (ПИ 55155.54.31) и УПИ VII-специално предназначение (ПИ 55155.54.32) в местност Татар Мезар, съгласно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик, с оглед промяна в отреждането, начина и характера на застрояване на имотите, при устройствена зона Смесена многофункционална (Смф), съгласно означенията на скицата-проект.

 

  1. Изразява съгласие в обхвата на проекта за изменение на ПРЗ да се включат и имотите, попадащи в зоната от улица „Царица Йоана” до трасето на западен околовръстен обход, между улица с о.т. 6195-6217 и улица с о.т. 6097-6101 и да се проектира улична мрежа за включване в западен околовръстен обход, с габарити съгласно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик.

 

  1. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да нареди служебно изработването на проекта за ПУП – Изменение на ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 11:22:43