Р Е Ш Е Н И Е №127 от 28 юни 2021 година ОТНОСНО: Кандидатстване на Регионален исторически музей – Пазарджик с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на Регионален исторически музей –

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

127

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Регионален исторически музей – Пазарджик с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Пазарджик”  по програма  „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представeно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл.  21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Регионален исторически музей – Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Пазарджик”  по програма  „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представeно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ съгласно Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

41

41

0

0

  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 10:44:13