Р Е Ш Е Н И Е №126 от 28 юни 2021 ОТНОСНО: Именуване на спортната зала в Зоната на здравето в гр. Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

126

от 28 юни 2021 година, взето с Протокол №8

 

 

ОТНОСНО: Именуване на спортната зала в Зоната на здравето в гр. Пазарджик.        

        

Предложението на Кмета на Общината г-н Тодор Попов е законосъобразно и целесъобразно. С вземонето на решение за именуване на спортната зала в Зоната на здравето в гр. Пазарджик ще се отдадат заслужена почит и уважение на дейността на спортиста и общественника Иван Симеонов.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Именува спортната зала в Зона на здравето – Пазарджик, с името „Иван Симеонов”.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

40

40

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа >>>

понеделник 05 юли 2021 - 10:22:43