Р Е Ш Е Н И Е №53 ОТНОСНО: Допълване на приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: Пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение № 15 от 27 януари 2021 година, на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№53
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Допълване на приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: Пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение № 15 от 27 януари 2021 година, на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №1, с поземлени имоти в землището с. Ляхово.
Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно.
Общински съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на Кмета на Общината – Тодор Попов, споделяйки изложените основания на вносителя и след станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 и ал. 3, и чл. 37о, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И

1. Допълва приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: Пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение № 15 от 27 януари 2021 година, на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1, с поземлени имоти в землището с. Ляхово описани в списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: Пасище за индивидуално ползване по КККР на с. Ляхово.

Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: Пасище за индивидуално ползване по КККР на с. Ляхово.


1. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.16 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 767 кв. м. (седемстотин шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112001, съседи: 44879.114.32; 44879.114.17; 44879.114.21 и 44879.114.15.
2. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.17 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 959 кв. м. (деветстотин петдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112002, съседи: 44879.114.32; 44879.114.18; 44879.114.20; 44879.114.21 и 44879.114.16.
3. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.18 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 838 кв. м. (осемстотин тридесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112003, съседи: 44879.114.19; 44879.114.22; 44879.114.20; 44879.114.17 и 44879.114.32.
4. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.19 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, едно, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 696 кв. м. (шестотин деветдесет и шест кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112004, съседи: 44879.501.271; 44879.114.22; 44879.114.18 и 44879.114.32.
5. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.20 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 190 кв. м. (хиляда сто и деветдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112006, съседи: 44879.114.22; 44879.114.24; 44879.114.21; 44879.114.17 и 44879.114.18.
6. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.21 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 815 кв. м. (осемстотин и петнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112007, съседи: 44879.114.20; 44879.114.24; 44879.114.15; 44879.114.16 и 44879.114.17.
7. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.22 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 180 кв. м. (хиляда сто и осемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 112005, съседи: 44879.501.271; 44879.114.24; 44879.114.20; 44879.114.18 и 44879.114.19.
8. Поземлен имот с идентификатор 44879.114.23 (четири, четири, осем, седем, девет, точка, едно, едно, четири, точка, две, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ляхово, местност „ДО СЕЛОТО”, площ на имота: 1 541 кв. м. (хиляда петстотин четиридесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 113001, съседи: 44879.501.271; 44879.114.15 и 44879.114.24.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

29

27

2

0

Изтегли оригинала >>>>

Към Протокола >>>>

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 04 март 2021 - 14:49:40