П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 февруари 2021 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л №2

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 25 февруари 2021 г. от 14.00 часа,
в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2


Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова, Стоян Траянов.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.
IV. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
V. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.
VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Илия Джамбазов.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.
ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:
1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

Предложения по дневния ред нямаше. С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2021 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

2. Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.

3. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.01.2021 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

5. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик като делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2021 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

7. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и определяне на неговия състав.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

8. Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и Изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

9. Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-11б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 78570.1.57 в м. Чорбови градини в землището на с. Црънча, във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 55155.15.188, с начин на трайно ползване – нива, в м. Тузлите по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП до поземлен имот 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

15. ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 48876.63.6, местност „Ливадите“ по КККР на земеделската територия на село Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

16. ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с идентификатор 15028.28.1, местност „Пенева нива“ по КККР на земеделската територия на село Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

17. ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 30527.38.12, местност „Бостаните“ по КККР на земеделската територия на село Звъничево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

18. ПУП-изменение на ПР за УПИ І-30 и УПИ ХVІІ-30 /поземлен имот 66559.501.30 по КККР/ в кв. 13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

19. Даване име на новообразувана улица с о.т.514-516 по действащия план на с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – Север.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

22. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – юг.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

23. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

24. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

25. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски”, ведно с построените в него сгради.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

26. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Синитово, Юнаците и Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

27. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково и Мирянци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

28. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

29. Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти с идентификатори 65468.119.3, 65468.119.4, 65468.119.6, 65468.121.9 и 65468.121.10 по КККР на с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

30. Изменение на Решение №30/26.01.2016 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик и даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездно учредяване право на строеж на Висшия съдебен съвет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

31. Изменение на Решение №48/27.02.2020 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.
32. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

33. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.86 по КККР на с. Пищигово, начин на трайно ползване: водоем – публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

34. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

35. Закупуване от Община Пазарджик на поземлени имоти с идентификатори 55155.52.34, 55155.52.35 и 55155.52.36 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

36. Допълване на приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение №15/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, с поземлени имоти в землището на с. Ляхово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

37. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 г.

38. Питания.

По първа точка: Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2021 г., докладва г-н Тодор Попов, съдокладчик беше г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Благо Солов, г-н Димитър Петков, г-н Иван Панайотов. Изказвания направиха г-жа Лиляна Мърхова и г-н Илия Джамбазов. Предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 29 гласа – за, против – 10, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По втора точка: Вземане на решение за наемите и таксите за ползване на общински имоти и терени на територията на Община Пазарджик в съответствие със Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Евтим Янев предложи наемателите на общински имоти, които не са работили в периода на извънредната ситуация, да бъдат освободени и от такса смет за този период. Не се прие – гласували за – 10, против – 5, въздържали се – 24. Г-н Благо Солов взе отношение по въпроса. Други предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По трета точка: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници, считано от 01.01.2021 г., докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.
По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Г-н Димитър Петков предложи поотделно да се гласуват първа и втора точка на проекта за решение. Не се прие – гласували за – 11, против – 13, въздържали се – 10.
Решението по трета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.

По четвърта точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По пета точка: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По шеста точка: Разкриване на социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Пазарджик като делегирана от държавата дейност, считано от 01.03.2021 г., докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и определяне на неговия състав, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и Изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Одобряване на проекти за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и изменение на ПУП-ПРЗ, в съответствие с проекта за изменение на ОУП, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПР за вътрешна улица с о.т.о.т. 111а-11б в кв. 1 в ж. р. „Север” по действащия план на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 78570.1.57 в м. Чорбови градини в землището на с. Црънча, във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 55155.15.188, с начин на трайно ползване – нива, в м. Тузлите по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП до поземлен имот 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88 и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ 10 броя УПИ /ПИ с идентификатори 55556.61.18-26/, м. Черниче, землище с. Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 48876.63.6, местност Ливадите по КККР на земеделската територия на село Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: ПУП-ПР и ПЗ относно имот с идентификатор с идентификатор 15028.28.1, местност Пенева нива по КККР на земеделската територия на село Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: ПУП-ПР и ПЗ на имот с идентификатор 30527.38.12, местност „Бостаните“ по КККР на земеделската територия на село Звъничево, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По осемнадесета точка: ПУП-изменение на ПР за УПИ І-30 и УПИ ХVІІ-30 /поземлен имот 66559.501.30 по КККР/ в кв. 13 и улица с о.т. 30-32-33-34 по действащия план на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: Даване име на новообразувана улица с о.т.514-516 по действащия план на с. Мало Конаре, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – Север, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.105.8, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и втора точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 65468.112.16, м. Сакарджа, землище на с. Сбор и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, общ. Пазарджик – юг, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и трета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за връзка на фотоволтаична централа, находяща се в ПИ 00571.1.12, м. Сакарджа, землище на с. Априлци и подстанция „Априлци”, находяща се в ПИ 65468.115.1, землище на с. Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и четвърта точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 148-236 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Атанас Шопов.
Предложеният проект за решение по двадесет и четвърта точка не се прие – гласували за – 26, против – 1, въздържали се – 5. За приемане на решението са необходими 28 гласа.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и пета точка: Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски”, ведно с построените в него сгради, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и шеста точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Синитово, Юнаците и Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 26 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и седма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Величково и Мирянци, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка се прие с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и осма точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и осма точка се прие с 25 гласа – за, против – 2, въздържали се – 1.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По двадесет и девета точка: Учредяване без търг или конкурс на право на строеж върху поземлени имоти с идентификатори 65468.119.3, 65468.119.4, 65468.119.6, 65468.121.9 и 65468.121.10 по КККР на с. Сбор, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и девета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесета точка: Изменение на Решение №30/26.01.2016 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик и даване на съгласие за сключване на анекс към договор за безвъзмездно учредяване право на строеж на Висшия съдебен съвет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и първа точка: Изменение на Решение №48/27.02.2020 г., взето с Протокол №2 на Общински съвет – Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и първа точка се прие с 26 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и втора точка: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 86074.7.1 по КККР на с. Юнаците, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-жа Лиляна Мърхова.
Решението по тридесет и втора точка се прие с 25 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и трета точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 56561.270.86 по КККР на с. Пищигово, начин на трайно ползване: водоем – публична общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и трета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и четвърта точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и четвърта точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и пета точка: Закупуване от Община Пазарджик на поземлени имоти с идентификатори 55155.52.34, 55155.52.35 и 55155.52.36 по КККР на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и пета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

По тридесет и шеста точка: Допълване на приложение №3 (Списък на поземлените имоти с начин на трайно ползване: пасище за индивидуално ползване по КККР на населени места на територията на община Пазарджик) от Решение №15/27.01.2021 г. на Общински съвет – Пазарджик, с поземлени имоти в землището на с. Ляхово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и шеста точка се прие с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

Тридесет и седма точка беше за сведение.

По тридесет и осма точка питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ


Съставил протокола:
Дона Терзийска

Оригинал на документа >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 12:06:42