Р Е Ш Е Н И Е №52 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№52
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Закупуване от Община Пазарджик на поземлени имоти с идентификатори 55155.52.34, 55155.52.35 и 55155.52.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имотите ще се реши въпроса с разширението на гробищния парк на гр. Пазарджик.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Община Пазарджик да закупи от Владислав Попов с ЕГН ……., следните недвижими имоти, собственост на последния, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 55155.52.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност АТЧАИР, площ: 1 933 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 052034, съседи: 55155.52.13, 55155.52.35, 55155.12.91, 55155.52.47, 55155.52.12, собственик на имота, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 7070/08.07.2015 г., т. 25, акт № 45, дело № 2940/2015 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 9 665 лева;
Поземлен имот с идентификатор 55155.52.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност АТЧАИР, площ: 1 933 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 052035, съседи: 55155.52.13, 55155.52.36, 55155.12.91, 55155.52.34, собственик на имота, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 10286/14.10.2015 г., том XXXV, акт № 166, дело № 4771/2015 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 9 665 лева;
Поземлен имот с идентификатор 55155.52.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност АТЧАИР, площ: 1 932 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 052036, съседи: 55155.52.13, 55155.52.16, 55155.52.15, 55155.12.91, 55155.52.35, собственик на имота, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 10811/29.10.2015 г., том XXXVII, акт № 103, дело № 5076/2015 г. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 9 660 лева.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имотите.

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:47:35