Р Е Ш Е Н И Е №51 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№51
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 42,20 кв. м. /четиридесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І /първи/ – кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 /четири/ по плана на с. Априлци, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв. вх. рег. под № 6293/21.10.2005 г., том ІV, акт № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – вход на кметството, изток – коридор, юг – зелена площ, запад – площад, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 11,00 лв. /единадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, детска консултация, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 44,60 кв. м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ – битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стълбищна клетка, юг – обща чакалня, запад – улица с о.т. 23-91, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 81,00 лв. /осемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 43,30 кв. м. /четиридесет и три цяло и тридесет стотни квадратни метра/, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ – битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стоматологичен кабинет, женска консултация, юг – двор, улица с о.т. 91-92-213, запад – стая за почивка, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І, да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:44:48