Р Е Ш Е Н И Е №50 от 25 февруари 2021 година

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№50
от 25 февруари 2021 година, взето с Протокол №2


ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с индентификатор 56561.270.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, площ 24 055 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем – публична общинска собственост

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.
С отдаването под наем на имота ще се даде възможност за пълноценното му използване и стопанисване.
Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.14 ал. 7 от ЗОС, чл.16 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

1. Определя за отдаване под наем поземлен имот от ОПФ в землището на с. Пищигово – публична общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с индентификатор 56561.270.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пищигово, площ 24 055 кв.м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, съседи: 56561.270.1, 56561.270.78, 56561.270.58, 56561.270.84, 56561.270.79, 56561.270.65, 56561.270.97, 56561.270.87, 56561.270.95 и 56561.270.77.
2. Имотът описан в т. 1, да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, на начална годишна тръжна наемна цена от 18.50 лв. (осемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС на декар.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилият кандидат и сключи със същият договор за отдаване под наем за гореописания поземлен имот.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

27

27

0

0

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригинала >>>>
Поименно гласуване >>>>
Към Протокола >>>>

четвъртък 04 март 2021 - 14:42:25